Maże , Warmińsko-Mazurskie

Dom | 36 667 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Adam Ciesielski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-03-2020 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ełku z siedzibą przy Małeckich 4, 19-300 Ełk, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy Maże ,Maże, 19-314 Kalinowo, dla której Sąd Rejonowy w Ełku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i stodołą, zlokalizowana w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie ełckim, jedn.ew. Kalinowo-gmina, obrębie Maże w zakresie prawa własności działki gruntu o nr 30/2 o powierzchni 0,9109 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ełku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X. Zgodnie z Działem I-O KW XXXX/XXXXXXXX/X powierzchnia nieruchomości wynosi 0,9200 ha. Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości. LICYTANCI PROSZENI SĄ O STAWIENNICTWO W SIEDZIBIE KANCELARII KOMORNIKA PRZED LICYTACJĄ W CELU ZŁOŻENIA STOSOWNYCH OŚWIADCZEŃ.

Suma oszacowania wynosi 55 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 78 1020 4724 0000 3002 0007 4336.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Ełk , Warmińsko-Mazurskie

258 200 zł | 64,55 m2

  • cena: 258 200 zł
  • 4 000 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

1 010 000 zł | 980,30 m2

  • cena: 1 010 000 zł
  • 1 030 za m2
Image things

Młynowo , Tymnikowo

378 000 zł | Dom | 193,20 m2

  • cena: 378 000 zł
  • 1 957 za m2