Gdańsk, pomorskie

42 750 zł | Garaż | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Hanna Gadomska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie egzekucyjnej Km 2746/18 prowadzonej przeciwko Barbarze Reczkowicz w dniu 06.03.2020r. o godz. 11.00 w budynku E Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9 A, w sali nr E1.10A odbędzie się pierwsza licytacja należącego dox udziału nr 185 w wysokości 2/454 w niewydzielonej części prawa własności hali garażowej nr HG1 o powierzchni 6.212,5 m2, Gdańsk ul. Szafarnia 5, 6,7,8, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 621250/2450240 we współwłasności budynku, z którego lokal został wydzielony i działki, wpisanych do księgi wieczystej KW XXXX/XXXXXXXX/X. W ramach udziału nr 185 właścicielowi przysługuje prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 196.Suma oszacowania wynosi 57 000,00 zł, zaś cena wywołania wynosi 42 750,00 zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy jego oszacowania, to jest 5700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, bądź na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 68 12405400 1111 0000 4916 7234 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 A (wgląd do dokumentów możliwy po uprzedniej rezerwacji terminu). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Gdańsk, pomorskie

176 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 52,00 m2 | 5 piętro

  • cena: 176 250 zł
  • 3 389 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

216 375 zł | Dom | 68,77 m2

  • cena: 216 375 zł
  • 3 146 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

260 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 59,60 m2 | 3 piętro

  • cena: 260 250 zł
  • 4 367 za m2