Toruń, Rubinkowo

52 500 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 39,00 m2 | Parter

- 77 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Maciej Worotyński

Kancelaria Komornicza, Królowej Jadwigi 10, Toruń, 87-100 Toruń

tel. 564710363 / fax. 564710363

Sygnatura: Km 636/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Maciej Worotyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2020 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu z siedzibą przy Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy ul. Leszczynowa 74/2, 87-100 Toruń, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 70 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Reiffeisen Bank 36175012080000000020672439.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Toruniu mieszczącym się pod adresem: Młodzieżowa 31, Toruń, 87-100 Toruń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Worotyński


Historyczne ceny

Image things

Toruń, Stare Miasto

100 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 19,55 m2 | 1 piętro

  • cena: 100 000 zł
  • 5 115 za m2
Image things

Toruń, Grębocin nad Strugą

31 500 zł | Lokal Użytkowy | 35,80 m2

  • cena: 31 500 zł
  • 880 za m2
Image things

Toruń, Jakubskie Przedmieście

183 750 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 43,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 183 750 zł
  • 4 253 za m2