Nysa, opolskie

102 938 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 45,81 m2 | 3 piętro

- 50 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Nysie


Alicja Uryasz-Polaczyk


Kancelaria Komornicza, Piastowska 21, Nysa, 48-300 Nysa


tel. 774231046 / fax. 774231046


Sygnatura: KM 1464/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Alicja Uryasz-Polaczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, pokój 203, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Zjednoczenia 4/9, 48-304 Nysa, dla której SĄD REJONOWY NYSA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 137 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 937,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 725,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao S.A. 47124016751111001051569388.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Alicja Uryasz-PolaczykHistoryczne ceny

Image things

Nysa, opolskie

468 284 zł | Obiekt | 1 075,68 m2

  • cena: 468 284 zł
  • 435 za m2
Image things

Nysa, opolskie

85 000 zł | Obiekt | 14,00 m2

  • cena: 85 000 zł
  • 6 071 za m2
Image things

Nysa, opolskie

500 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 500 000 zł
  • 500 000 za m2