Wawelno, opolskie

361 867 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Opolu


Bartłomiej Jabłoński


Kancelaria Komornicza, Gen. Józefa Zajączka 18, Opole, 45-050 Opole


tel. (0 77) 456 68 31 / fax. (0 77) 453 74 26


Sygnatura: Km 2629/15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu z siedzibą przy , 45-368 , pokój 16, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: xx, położonej przy Dąbrowska 46, 46-070 Wawelno, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 542 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 361 866,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 53 1020 3668 0000 5002 0093 0313 .


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 09:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Opolu mieszczącym się pod adresem: , 45-368 Opole.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Bartłomiej JabłońskiImage things

Wawelno, opolskie

361 867 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 361 867 zł
  • 361 867 za m2