Starościno, lubuskie

18 000 zł | Mieszkanie | 25,35 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Słubicach


Karol Grzelewski


Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 9E, Słubice, 69-100 Słubice


tel. / fax.


Sygnatura: Km 414/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Karol Grzelewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2020 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 3B, 69-100 Słubice, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy STAROŚCIN 19A,Starościn, 69-110 Rzepin, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 24 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 32 12403608 1111 0000 4338 0998.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Słubicach mieszczącym się pod adresem: ul. Bohaterów Warszawy 3B, Słubice, 69-100 Słubice.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Karol GrzelewskiImage things

Lemierzyce, lubuskie

45 480 zł | Działka |

  • cena: 45 480 zł
Image things

Nowe Miasteczko, lubuskie

51 700 zł | Działka |

  • cena: 51 700 zł
Image things

Słońsk, lubuskie

66 667 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 66 667 zł
  • 66 667 za m2