Obice, Włochy

272 208 zł | Dom | 126,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jarosław Kuza


Kancelaria Komornicza, Wapiennikowa 15, Kielce, 25-112 Kielce


tel. 413620297 / fax. 413620297


Sygnatura: KM 74/18OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jarosław Kuza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2020 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XVIII, odbędzie się druga licytacja


nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką o numerze ewidencyjnym 247/3 o powierzchni 4.900 m2 zlokalizowanej w Obicach przy ul. Działkowej 2 w Gminie Morawica, powiat kielecki. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, jednorodzinnym, parterowym o powierzchni użytkowej 126,100 m2 oraz budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 44,03 m2. 


należącej do dłużnika: Wxxx,


położonej przy Działkowa 2,Obice, 26-026 Morawica, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.[


Suma oszacowania wynosi 408 312,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 272 208,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 831,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 07 1020 2629 0000 9602 0015 8717.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyJarosław KuzaImage things

Bałtów, świętokrzyskie

21 871 zł | Działka |

  • cena: 21 871 zł
Image things

Waśniów, świętokrzyskie

8 607 zł | Działka |

  • cena: 8 607 zł
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

1 609 556 zł | Obiekt | 1 634,00 m2

  • cena: 1 609 556 zł
  • 985 za m2