Siemiatycze, podlaskie

135 256 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 72,05 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim


Roman Jakubiuk


Kancelaria Komornicza, A.Mickiewicza 33, Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski


tel. 857304599 / fax. 857304599


Sygnatura: KM 145/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2020 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. 3 go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski , odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy Sikorskiego 2/13, 17-300 Siemiatycze, dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Siemiatyczach ul. Sikorskiego 2/13 o powierzchni 72,05 m2
dla którego X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X .


Suma oszacowania wynosi 180 341,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 255,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 034,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO S.A. 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Roman JakubiukImage things

Bielsk Podlaski, podlaskie

5 600 zł | Garaż | 15,60 m2

  • cena: 5 600 zł
  • 359 za m2
Image things

Augustów, podlaskie

3 500 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 3 500 000 zł
  • 3 500 000 za m2
Image things

Łomża, podlaskie

25 788 zł | Garaż | 17,00 m2

  • cena: 25 788 zł
  • 1 517 za m2