Głuchołazy, opolskie

44 000 zł | Lokal Użytkowy | 26,65 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 44 000 zł
 • Miasto: Głuchołazy
 • Powierzchnia: 26,65 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 1 651 zł
 • Ulica: Kraszewskiego 18
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 200 zł
 • Numer oferty: 54714X128140191
 • Termin wpłaty wadium: 2020-02-20 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Głuchołaz
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 10, położonego w Głuchołazach przy ul. Kraszewskiego 18 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka nr 420/1
o powierzchni 0,0179 ha, objętej KW OP1P/0004144419
Na działce nr 420/1 o pow. 0,0179 ha położonej w Głuchołazach przy ul. Kraszewskiego 18 znajduje się budynek mieszkalno usługowy (6 lokali mieszkalnych i 1 użytkowy) dwukondygnacyjny z poddaszem w części użytkowym - mieszkalnym, podpiwniczony, w zabudowie zwartej, przekryty dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy na pełnym deskowaniu. Wybudowany w 1872r.
Powierzchnia lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi – 232,71 m2, kubatura budynku wynosi – 1706,40 m.
Przedmiotowy lokal użytkowy znajduje się na parterze budynku i składa się z 3 pomieszczeń: pomieszczenia usługowego oraz dwóch pom. gospodarczych o łącznej pow. użytkowej 26,65m2 w stanie kwalifikującym się do remontu. Jest wyposażony w instalacje: kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie elektryczne. Lokal nie ma sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2018 r. poz 1984). Wymieniony lokal zostanie sprzedany na własność wraz z udziałem wynoszącym 115/1000 części w gruncie oraz częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174) Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają żadnych wpisów. Wspólnota Mieszkaniowa Kraszewskiego 18 w Głuchołazach posiada kredyt w wysokości 25 000 zł zaciągnięty na okres od
18.05.2018r. do 01.04.2026r. przeznaczony na remont dachu i wymianę stolarki drzwiowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 44 000,00 zł - wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 440zł
Przetarg odbędzie się w dniu 26 luty 2020 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 5 % ceny wywoławczej (tj. 2200 zł) w terminie najpóźniej do dnia 20 luty 2020r. na konto Urzędu Miejskiego w Głuchołazach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Głuchołazy Nr 55-8891-0000-2015-6507-9312-0003. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę dokonania wpłaty w gotówce lub zlecenia dokonania przelewu na wskazane konto, umieszczoną na dowodzie wpłaty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu na wskazane przez nich konto. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej do dnia zawarcia umowy, przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie będzie podlegać zwrotowi. W przypadku wznawiania granic przedmiotowej nieruchomości koszty pokrywa nabywca. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Uczestnicy przetargu winni:
legitymować się dowodami osobistymi, gdzie w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a (pełnomocnictwo oryginalne lub potwierdzone notarialnie), na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej, osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika posiadającego (oryginalne bądź potwierdzone notarialnie) pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadającej osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo (ewentualnie zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości); dowód osobisty osoby reprezentującej podmiot, posiadać dowód wpłaty wadium, przedłożyć pisemne oświadczenie, że uczestnicy przetargu zapoznali się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Burmistrz Głuchołaz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (parter, pok. nr 4, tel. (77) 40 92 114). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na stronie internetowej http://bip.glucholazy.pl

Image things

Głuchołazy, opolskie

160 000 zł | Obiekt | 440,50 m2

 • cena: 160 000 zł
 • 363 za m2