Nysa, opolskie

292 000 zł | Mieszkanie | 153,81 m2 | 3 piętro

- 57 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 292 000 zł
 • Miasto: Nysa
 • Powierzchnia: 153,81 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 1 898 zł
 • Ulica: Ligonia 1
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 29 200 zł
 • Numer oferty: 54708X128126139
 • Termin wpłaty wadium: 2020-02-21 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ NYSY
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni uzytkowej
153,81 m2, połozony na IiI piętrze budynku mieszkalno-wielorodzinnego w Nysie przy ul. Ligonia nr 1,
Oznaczenig i opis nieruchomości;
Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni uzytkowej 153,81 m2, połozony na III piętrze budynku mieszkalnowielorodzinnego w Nysie przy ul. Ligonia nr 1.
Do lokalu przynależą dwie piwnice o łącznej powierzchni uzytkowej ż2,79 m2,
Ze sprzedażą lokalu związany jest udział 9411000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności
gruntu
Dane ewidencyjne nieruchomoŚci: Działki nr 43i4412 o łącznej powierzchni 568 m2, Karta mapy 31, K.W.
OPlN/0005550718 Poz. Rej.G1440 symbol klasouzytku B,
Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na obszarze
oznaczonym symbolem MW13 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Uwaga: budynek połozony przy ul. Bohaterów Warszawy nr 4 i Ligonia nr 1, podlega ochronie i opiece nad
zabytkami na podstawie §9 ust. 2 uchwały NrXLVl67żl10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31,03.2010 r,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa
obejmującego ŚródmieŚcie Nysy z terenami przylegĘmi, a dodatkowo budynek ten znajduje się równiez na
obszarze Starego Miasta Nysy w granicach Średniowiecznego założenia, objętego ochroną konserwatorską.
Lokal mozna oglądać w dniu 17 lutego ż020r, od godz. 1100 do godz. 1130
NieruchomoŚĆ nie jest obciązona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zadnych zobowiązań,
Cena wywoławcza nieruchomości: 292.00Or0O zł
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa Ęsiące złoĘch 00/i00)
Cena za lokal osiągnięta w przetargu płatna przed zawarciem umowy notarialnej.
Nabywca lokalu ponosi koszĘ notarialne i sądowe
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15,
sala nr 2O0 (Il-piętro) w dniu 26 lutego 2O2O r, o godzinie 10:3O
Wadium w wysokoŚci LOo/o ceny wywoławczej (z podaniern adresu lokalu i nr działki) nalezy wnieść w
gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 lub na konto Gminy Nysa: ING Bank Śląski S.A.
Nr 34 1050 1504 1000 0022 BB90 9431, nie później niz do dnia 21 lutego 2020 r. włącznie.
Uwaga: Za termin wpłaĘ wadium za poŚrednictwem banku uwaza się datę wpływu środków na rachunek
bankowy Gminy Nysa.

Historyczne ceny

Image things

Nysa, opolskie

85 000 zł | Obiekt | 14,00 m2

 • cena: 85 000 zł
 • 6 071 za m2
Image things

Nysa, opolskie

500 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 500 000 zł
 • 500 000 za m2
Image things

Nysa, opolskie

468 284 zł | Obiekt | 1 075,68 m2

 • cena: 468 284 zł
 • 435 za m2