Nysa, opolskie

27 000 zł | Mieszkanie | 19,50 m2

- 69 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 27 000 zł
 • Miasto: Nysa
 • Powierzchnia: 19,50 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 1 385 zł
 • Ulica: Krzywoustego 28
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 700 zł
 • Numer oferty: 54707X128123797
 • Termin wpłaty wadium: 2020-02-21 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ NYSY
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15, połozonego na poddaszu
budynku mieszkalno-usługowego w Nysie przy ul. Krzywoustego nr 28.
Oznaczenie i opis nieruchomości.
Lokal mieszkalny nr 15 o powierzchni uzytkowej 19,50 m2, połozony na poddaszu budynku mieszkalnousługowego w Nysie przy ul. Krzywoustego nr 28.
Dane ewidencyjne nieruchomości.
Działka nr 10/1 o powierzchni 841 m2, Kafta mapy 15, K,W. XXXX/XXXXXXXX/X Poz. Rej.G3B9 symbol klasouzytku B.
Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na obszarze
ozn. symbolem MW12 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
Uwaga:
Budynek położony przy ul, Bolesława Krzywoustego nr 28, podlega ochronie i opiece nad zabytkami na podstawie §9 ust, 2 uchwały
Nr XLV 1672lI0 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31,03.2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
miejskiego gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi. konserwatorską, a dodatkowo budynek ten znajduje
się równiez na obszarze Starego Miasta Nysy w granicach średniowiecznego założenia, objętego ochroną.
Lokal mozna oglądać w dniu 21 lutego 2020r. od godz. 1100 do godz. 1130
Nieruchomość nie jest obciązona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zadnych zobowiązań,
Cena wywoławcza nieruchomoŚci: 27.00O100 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00i 100)
Warunki płatności.
Cena za lokal osiągnięta w przetargu płatna przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca lokalu ponosi koszĘ
notarialne i sądowe.
Przetarg odbędzie się w sieazińle Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15,
sala nr 2O0 (Il-piętro) w dniu 27 lutego 2O2O r. o godzinie 10:30
Wadium w wysokoŚci 10o/o ceny wywoławczej (z podaniem adresu lokalu i nr działki) nalezy wnieść w gotówce w
kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 |ub na konto Gminy Nysa: ING Bank Śląski S.A. Nr 34 1050 15O4 1000
0022 BB90 9431, nie później niz do dnia 21 lutego 20ż0 r,
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uwaza się datę wpĘwu środków na rachunek bankowy
Gminy Nysa. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomoŚci. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy
kupna-sprzedazy. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone,

Historyczne ceny

Image things

Nysa, opolskie

85 000 zł | Obiekt | 14,00 m2

 • cena: 85 000 zł
 • 6 071 za m2
Image things

Nysa, opolskie

468 284 zł | Obiekt | 1 075,68 m2

 • cena: 468 284 zł
 • 435 za m2
Image things

Nysa, opolskie

500 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 500 000 zł
 • 500 000 za m2