Nysa, opolskie

14 000 zł | Lokal Użytkowy | 13,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 14 000 zł
 • Miasto: Nysa
 • Powierzchnia: 13,80 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 1 014 zł
 • Ulica: Plac Staromiejski 5
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 400 zł
 • Numer oferty: 54706X128121455
 • Termin wpłaty wadium: 2020-02-21 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ NYSY
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokalu niemieszkalnego
(usługowy - dawny punkt napraw sprzętu AGD) nr 1u, położony w suterenie
budynku mieszkalno-usługowego w Nysie przy Placu Staromiejskim nr 5,
Oznaczenie i opis nieruchomości.
Lokal niemieszkalny (usługowy - dawny punK napraw sprzętu AGD) nr 1u o powierzchni uzytkowej 13,80 m2, położony w suterenie
budynku mieszkalno-usługowego w Nysie przy Placu Staromiejskim nr 5, 7e sprzedażą lokalu związany jest udział I2|I00O
w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu,
Dane ewidencyjne nieruchomości,
Działka nr 36/3, o powierzchni 454 m2, Kafta mapy 45, K,W. OPlN/00030487l0. Poz.rej.G632, symbol klasouzytku B.
Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na obszarze ozn. symbolem MW20 -
teren za budowy m ieszka n iowej wielorodzi n nej.
Uwaga:
budynek położony przy Placu Staromiejskim 5 podlega ochronie i opiece nad zabytkami na podstawie §9 ust. 2 uchwały
Nr XLY 1672lI0 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31.03.2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
miejskiego gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi.
konserwatorską, a dodatkowo budynek ten znajduje się również na obszarze Starego Miasta Nysy w granicach średniowiecznego
założenia, objętego och roną.
LokaI mozna oglądać w dniu 21 lutego 2020 r. od godz. 1000 do godz. 1030
NieruchomoŚĆ nie jest obciązona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zadnych zobowiązań,
Cena wywoławcza nieruchomoŚci: 14.0O0,00 zł (słownie: czternaście Ęsięcy złoĘch)
Warunki płatności.
Cena za lokal osiągnięta w przetargu płatna przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca lokalu ponosi koszty notarialne i
sądowe,
Przetarg odbędzle się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie u!. Kolejowa 15,
sala nr 2O0 (Il-piętro) w dniu 27 lutego 202O r. o godzinie 11:00
Wadium W WysokoŚci 10olo ceny wywoławczej (z podaniem adresu lokalu i nr działki) nalezy wnieść w gotówce w kasie
Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 lub na konto Gminy Nysa: ING Bank Sląski S.A. Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431,
nie później niz do dnia 21 lutego 2020 r.
Uwaga: Za termin wpłaĘ wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Nysa.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, Wadium nie
ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, lGóry przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedazy. Uczestnikom, Kórzy
przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.

Image things

Nysa, opolskie

500 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 500 000 zł
 • 500 000 za m2
Image things

Nysa, opolskie

85 000 zł | Obiekt | 14,00 m2

 • cena: 85 000 zł
 • 6 071 za m2
Image things

Nysa, opolskie

468 284 zł | Obiekt | 1 075,68 m2

 • cena: 468 284 zł
 • 435 za m2