Nysa, opolskie

215 000 zł | Lokal Użytkowy | 43,94 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 215 000 zł
 • Miasto: Nysa
 • Powierzchnia: 43,94 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 4 893 zł
 • Ulica: Prudnicka 8
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 21 500 zł
 • Numer oferty: 54705X128119113
 • Termin wpłaty wadium: 2020-02-14 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ NYSY ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego (usługowego) nr 3u o powierzchni użytkowej 43,94 m2, położonego na parterze budynku mieszkalno-usługowego w Nysie przy
ul.Prudnickiej 8.
Oznaczenie i opis nieruchomości: Lokal niemieszkalny (usługowy) nr 3u o powierzchni użytkowej 43,94 m2, położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w Nysie przy ul.Prudnickiej 8. Ze sprzedażą lokalu związany jest udział 44/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności
gruntu Dane ewidencyjne nieruchomości: Działka nr 31, o powierzchni 555 m2, Karta mapy 32, K.W. XXXX/XXXXXXXX/X. Poz.rej.G603, symbol klasoużytku B.
Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW23 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Uwaga: budynek położony przy ul. Prudnickiej 8, podlega ochronie i opiece nad zabytkami na podstawie 59 ust. 2 uchwały Nr XLV/672/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31.03.2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa, obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi, a dodatkowo budynek ten znajduje się również na obszarze Starego Miasta Nysy w granicach średniowiecznego założenia, objętego ochroną konserwatorską.
Lokal można oglądać w dniu 11 lutego 2020 r. od godz. 1100 do godz. 1130
Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości: 215.000,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych), w tym cena za udział w gruncie 3.200,00 zł. Cena za lokal osiągnięta w przetargu płatna przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca lokalu ponosi koszty notarialne i sądowe.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15,
sala nr 200 (II-piętro) w dniu 19 lutego 2020 r. o godzinie 11:00
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (z podaniem adresu lokalu i nr działki) należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 lub na konto Gminy Nysa: ING Bank Śląski S.A. Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 14 lutego 2020 r. włącznie. Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Nysa.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:
1. dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego
podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu
świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, 2. dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U. 2017 poz. 2278 z późniejszymi zmianami) wymagane będzie zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na nabycie nieruchomości. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, oraz zamieszczono w NTO w Tygodniku Lokalnym, na stronie www.nysa.eu i w BIP (www.bip.nysa.pl). Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul Kolejowej 15, pok. 226, jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 560 lub 77 40 80 553.
BURMISTRZ NYSY Voda Kolfiarz

Image things

Nysa, opolskie

468 284 zł | Obiekt | 1 075,68 m2

 • cena: 468 284 zł
 • 435 za m2
Image things

Nysa, opolskie

500 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 500 000 zł
 • 500 000 za m2
Image things

Nysa, opolskie

85 000 zł | Obiekt | 14,00 m2

 • cena: 85 000 zł
 • 6 071 za m2