Szczecin, zachodniopomorskie

178 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 60,20 m2

- 55 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie


Monika Klecha


Kancelaria Komornicza, Koński Kierat 13-3, Szczecin, 70-563 Szczecin


tel. 91-44-44-551 / fax. 91-85-22-148


Sygnatura: Km 935/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Monika Klecha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2020 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z siedzibą przy Kaszubska 42, 70-227 Szczecin, pokój 50, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy Naruszewicza 17/2, 71-556 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 238 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 178 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S.A. II oddział w Szczecinie 02124039271111001024429945.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
03.03.2020 13:00 - 13:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie mieszczącym się pod adresem: Kaszubska 42, Szczecin, 70-227 Szczecin.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Monika KlechaHistoryczne ceny

Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

440 000 zł | Działka |

  • cena: 440 000 zł
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

152 475 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 46,08 m2

  • cena: 152 475 zł
  • 3 309 za m2
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

308 100 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 62,00 m2 | Parter

  • cena: 308 100 zł
  • 4 969 za m2