Turka, lubelskie

354 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 354 000 zł
 • Miasto: Turka
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 354 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 35 400 zł
 • Numer oferty: 54671X128039485
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-10 - Co to znaczy?

Opis

Sędzia-komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego xxxspółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (IX GUp 22/19) w dniu 13 marca 2020 roku o godzinie 10.00 w Sądzie Rejonowym Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik sala XXIV odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości Magnum spółki z.o.o. z siedzibą w Lublinie w postaci:

1. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 63/5 o powierzchni 0,1324 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym położonej w miejscowości Turka gm. Wólka dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU 1S/380 8/2 za cenę netto 354 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) - wadium 35 400 zł.


b. oferty należy składać w terminie do dnia 10 marca 2020 r. godz. 15.30 ( liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – biuro podawcze sądu lub sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ),
c. szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątku masy upadłości, warunki przetargu ofertowego można uzyskać w biurze syndyka lub telefonicznie pod nr 601 37 51 35 oraz na stronie internetowej: syndyk-lubelskie.pl

Image things

Turka, lubelskie

279 000 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 279 000 zł
 • 279 000 za m2