Pogodno, zachodniopomorskie

2 426 900 zł | Obiekt | 820,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE
O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego
Urzędu Skarbowego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że:
10.03.2020 r. o godz. 1000
w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie przy ul. Felczaka 19, w sali nr 01, odbędzie się druga licytacja udziału 9488/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 23/7 i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w Szczecinie
przy ul. Mickiewicza 34, dla których Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. Działka o obszarze 523 m² oraz pięciokondygnacyjny budynek produkcyjny i biurowo-magazynowy o łącznej powierzchni
użytkowej 820,90 m² położone w obrębie ewidencyjnym 2148, Pogodno 148.
Właścicielem zajętego udziału w nieruchomości jest cxx
Oszacowana wartość udziału to 3 467 000,00 zł (słownie trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych)
Cena wywoławcza to 2 426 900,00 zł (słownie dwa miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych)
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium, które wynosi 1/10 części oszacowanego udziału, tj. 346 700,00 zł (słownie trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset złotych).
Wadium może być złożone:
 w gotówce w miejscu licytacji, minimum na 30 minut przed rozpoczęciem licytacji albo
 w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny.
Organ egzekucyjny dopuszcza również wpłatę wadium na rachunek organu egzekucyjnego
NBP O/O Szczecin: 04 1010 1599 0039 5513 9130 0000. Wpłata wadium na rachunek bankowy
organu egzekucyjnego, winna nastąpić nie później niż w dniu poprzedzającym dzień licytacji.
W licytacji będą brały udział tylko te osoby, których wpłata wadium wpłynęła na wskazany
rachunek nie później niż w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Image things

Kołobrzeg, zachodniopomorskie

2 291 490 zł | Obiekt | 335,30 m2

  • cena: 2 291 490 zł
  • 6 834 za m2
Image things

Drawno, zachodniopomorskie

12 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 12 000 zł
  • 12 000 za m2
Image things

Czólnów, zachodniopomorskie

20 600 zł | Działka |

  • cena: 20 600 zł