Dobrzyniówka, podlaskie

81 147 zł | Mieszkanie | 48,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku na podstawie art. 110w § 1 w
związku z art. 110w § 3 i art. 110w § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438) podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 10.03.2020 r. o godz. 10:00 w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku,
mającego siedzibę w Białymstoku przy ul. Plażowej 17, w pokoju 412 odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości którą stanowi lokal mieszkalny oznaczony numerem 10 o powierzchni 48,3000 m2, stanowiący odrębną własność, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej tj. w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz
prawie własności gruntu w wysokości 40/1000, usytuowanego w budynku wielorodzinnym oznaczonym numerem 71, położonym w Dobrzyniówce gm. Zabłudów, dla którego Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer
XXXX/XXXXXXXX/X, stanowiącej własność dłużnika Tadeusza i Anny małżonków Bobowik. Wartość oszacowanej nieruchomości wynosi 108.196,00 zł. (słownie: sto osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć 00/100)
Cena wywoławcza nieruchomości w pierwszej licytacji wynosi ¾ oszacowanej wartości nieruchomości tj. kwotę 81.147,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści siedem 00/100)
Przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowanej wartości nieruchomości tj. kwotę 10.820,00zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia 00/100)
Wadium należy wpłacić w gotówce bądź w postaci czeku potwierdzonego przez Bank, wystawionego na Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, czek lub potwierdzenie wpłaty wadium składa się w dniu licytacji osobie prowadzącej licytacje w
godzinach od 8.00 do 9.30 (pokój 302 III piętro) lub na rachunek Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w NBP O/O Białystok nr 90 1010 1049 0026 0013 9120 0000 z dopiskiem „wadium – egzekucja z nieruchomości lokal mieszkalny Dobrzyniówka gm. Zabłudów.
Warunkiem koniecznym dopuszczenia do licytacji w przypadku wyboru wpłaty wadium na rachunek bankowy, jest uznanie konta Urzędu kwotą wadium w dniu licytacji najpóźniej do godz. 9:00.

Image things

Łomża, podlaskie

25 788 zł | Garaż | 17,00 m2

  • cena: 25 788 zł
  • 1 517 za m2
Image things

Wysokie Mazowieckie, podlaskie

136 370 zł | Działka |

  • cena: 136 370 zł
Image things

Wysokie Mazowieckie, podlaskie

130 260 zł | Działka |

  • cena: 130 260 zł