Rymanów, podkarpackie

110 000 zł | Lokal Użytkowy | 31,26 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

BURMISTRZ GMINY RYMANOW
OGŁASZA
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej Nr 1 położonej w Rymanowie ul. Rynek 1 wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku.

Lokal Nr 1 położony w Rymanowie przy ul Rynek 1


II Termin przetargu i warunki wniesienia wadium 1. Przetarg odbędzie się dnia 25.03.2020r. o godz. 10° w budynku Urzędu Gminy
w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a , pokój nr 202. 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 11000zł.
Wpłata wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek Gminy Rymanów w PKO Bank Polski S.A. - nr 04 8636 0005 20010000 0475 0003
w terminie do dnia 20.03.2020r. 3. Za datę wpłaty wadium przelewem uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek
bankowy Gminy Rymanów. 4. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w
formie pieniądza w wyznaczonym terminie. 5. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy przedłożyć Przewodniczącemu komisji
przetargowej. 6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później
niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny
nabycia nieruchomości. 8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Image things

Rymanów, podkarpackie

30 200 zł | Działka |

  • cena: 30 200 zł
Image things

Rymanów, podkarpackie

29 100 zł | Działka |

  • cena: 29 100 zł
Image things

Rymanów, podkarpackie

52 800 zł | Działka |

  • cena: 52 800 zł