Poraż, podkarpackie

120 000 zł | Obiekt | 201,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZAGÓRZ ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Zagórz.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Porażu, zabudowanej budynkami o funkcji handlowo-usługowej oraz budynkiem produkcyjnym, oznaczonej numerem działki 112 o pow. 0,2202 ha, objętej księgą wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sanoku
Działka zabudowana jest dwoma budynkami o funkcji handlowo-usługowej oraz jednym budynkiem produkcyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 201,70 m2. Teren wokół budynków jest zagospodarowany i pełni funkcję parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych. Działka częściowo ogrodzona. Ksztalt dzialki regularny zbliżony do prostokąta, teren działki płaski. Dojazd od działki drogą utwardzoną.
Budynek handlowo-usługowy nr 1 parterowy, bez podpiwniczenia, wybudowany w 1960 r. Układ funkcjonalny budynku: sala sprzedaży: 21,64 m2, zaplecze 1: 6,47 m2, zaplecze 2: 15,10 m2 Budynek produkcyjny bez podpiwniczenia, o konstrukcji tradycyjnej wybudowany w 1960 r. Uklad funkcjonalny budynku: WC: 3,08 m2, pomieszczenie magazynowe 1:9,79 m2, pomieszczenie magazynowe 2: 5,91 m2. Budynek handlowo-usługowy nr 2 parterowy, częściowo podpiwniczony, wybudowany w 1960 r. Układ funkcjonalny budynku: piwnica 11,82 m2, pomieszczenie 1: 12,70 m2, magazynek: 3,88 m2, łazienka 1: 2,89 m2, łazienka 2: 3,62 m2, pomieszczenie 2: 46,45 m2, pomieszczenie 3: 7,27 m2, pomieszczenie 4: 51,08 m2. Teren na którym położona jest nieruchomość nie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagórz zatwierdzonym Uchwalą Nr IV/27/99 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 22 stycznia 1999 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem I- strefa osadnictwa.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 13 czerwca 2019 r. Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 29 sierpnia 2019 r.
PUBLICZNY PRZETARG USTNY /LICYTACJA/ NA SPRZEDAŻ nieruchomości wymienionej w ogłoszeniu odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2, pok. 36 w dniu 14 lutego 2020 r. o godzinie 1000
Cena wywoławcza: 120 000,00 zł Sprzedaż nieruchomości nastąpi zgodnie z obowiązującymi w dniu przetargu przepisami ustawy o podatku od
towarów i uslug
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełych dziesiątek złotych.
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZTARGU JEST: 1.Wniesienie wadium w terminie do dnia 10 lutego 2020 r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wplywu na rachunek bankowy Urzędu).
Wysokość wadium: 12 000,00 zł
2.Okazanie komisji przetargowej do wglądu: dowodu wplaty wadium, dowodu tożsamości a w przypadku ustanowienia pełnomocnika dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie potwierdzonym podpisem- w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników. Aktualnego wypisu z właściwego rejestru(oryginał i kserokopia) stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.
Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy. Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Uzyskana w przetargu cena platna jest przed podpisaniem umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchylila się od zawarcia umowy sprzedaży.
Uchylenie się stanowi w szczególności niestawienie się w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu podpisania umowy sprzedaży.
Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca. Gmina Zagórz zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.
Przetarg został ogloszony na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm./ i odbywał się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/.
Szczególowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3-go Maja 2, pok.36, tel.13 46-22-062 wew.67. Zagórz dnia 0.01.2020 r.
BURMISTRZ
Ernest Ndwak

Image things

Świlcza, podkarpackie

885 500 zł | Działka |

  • cena: 885 500 zł
Image things

Stężnica, podkarpackie

55 100 zł | Działka |

  • cena: 55 100 zł
Image things

Wapowce, podkarpackie

400 785 zł | Obiekt | 683,10 m2

  • cena: 400 785 zł
  • 587 za m2