Głogówek, opolskie

65 000 zł | Obiekt | 62,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

BURMISTRZ GŁOGÓWKA ogłasza Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek, a to: 1. Działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek o powierzchni 0.0078 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, ze stropem jednospadowym, wybudowany w technologii tradycyjnej w zabudowie łącznej. Powierzchnia zabudowy budynku 78 m2, powierzchnia użytkowa budynku 62,90 m2. Działka położona w Głogówku przy ul. Plac Wolności nr 8. Wyżej wymieniony budynek nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków. Działka jest uzbrojona. Działka nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek jest uwidoczniona jako własność Gminy Głogówek w księdze wieczystej KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku V Wydział Ksiąg Wieczystych w Prudniku. Działy III i IV wymienionej księgi nie zawierają żadnych wpisów dotyczących omówionej na wstępie nieruchomości. Wartość działki wraz z budynkiem użytkowym: 65 000,00 złotych Wartość wadium: 13 000,00 złotych. Wymieniona w punkcie nr 1 działka położona jest w Głogówku i według uchwały nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 roku ujęta jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach administracyjnych miasta jako teren stanowiący: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, handlem, rzemiosłem oraz drobną produkcją, który przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi - symbol 15.MN,MW,U. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 25 listopada 2019 roku. Podana wartość działki wraz z budynkiem użytkowym stanowi cenę wywoławczą. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 13 marca 2020 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku, ul. Rynek nr 1 - ratusz-sala posiedzeń. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości podanej w punkcie nr 1, niniejszego ogłoszenia na konto Gminy Głogówek nr 35 89040001 1000 0000 4819 0007 Banku Spółdzielczego w Głogówku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2020 roku. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w podanym wyżej terminie wpłaciły wymagane wadium. Uczestnicy przetargu, którzy wpłacili wadium na konto bankowe winni okazać dowód wpłaty wadium. Przedstawiciele osób prawnych winni być wyposażeni w odpowiednie pełnomocnictwa. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia tej nieruchomości (działki). Wadium to ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu lub jego odwołaniu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania. - 2 - Cena sprzedaży nieruchomości - działki zabudowanej budynkiem użytkowym ustalona w wyniku przetargu podlega zapłacie w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność. Wymieniona wyżej działka zabudowana budynkiem użytkowym nie podlega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392, 2433, z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520). Przyszli nabywcy są zobowiązani uiścić dodatkowe koszty sporządzenia aktu notarialnego łącznie z opłatami sądowymi. Przyszli nabywcy są zobowiązani uiścić dodatkowe koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży - operat szacunkowy nieruchomości - działki wraz z budynkiem użytkowym, dokumentację geodezyjną i własnościową. Każdy uczestnik przetargu przed jego rozpoczęciem jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem i warunkami składając do akt stosowne oświadczenie. Ponadto każdy uczestnik przetargu przed jego rozpoczęciem jest zobowiązany złożyć do akt oświadczenie, iż dokładnie zapoznał się z warunkami jakie obowiązują dla wymienionej w punkcie 1 działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach administracyjnych miasta podjętego uchwałą nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 roku. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego - art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 682, z 2018 r. poz. 950, z 2019 r. poz. 303, 1146). Burmistrz Głogówka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny informując o tym w formie właściwej o przetargu. Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela Urząd Miejski w Głogówku – Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony środowiska - pokój nr 6; tel. (77) 4-069-922. Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogówku na okres od dnia 5.02.2020 roku do dnia 13.03.2020 roku. Ogłoszenie zamieszczone zostało również na stronie internetowej Urzędu: www.bip.glogowek.pl Głogówek, dnia 5.02.2020 roku BURMISTRZAŁOGÓWKA riot Bujalt

Image things

Kluczbork, opolskie

220 000 zł | Dom | 131,11 m2

  • cena: 220 000 zł
  • 1 678 za m2
Image things

Opole, opolskie

149 480 zł | Lokal Użytkowy | 261,90 m2

  • cena: 149 480 zł
  • 571 za m2
Image things

Otmuchów, opolskie

35 000 zł | Działka |

  • cena: 35 000 zł