Głubczyce, opolskie

12 588 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 12 588 zł
 • Miasto: Głubczyce
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 12 588 zł
 • Ulica: Garbarska
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 200 zł
 • Numer oferty: 54619X127917701
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-05 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Głubczyc, zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa­dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490) oraz Zarządzeniem Nr 311/19 Burmistrza Głubczyc z dnia 24 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Głubczycach przy ul. Garbarskiej, stanowiącej własność Gminy Głubczyce, ogłasza:
II przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych działkami nr 386/18 i nr 386/2
w sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:

Położenie nieruchomości
Głubczyce, ul. Garbarska


1. Działka o numerze ewidencyjnym 386/20 położona w Głubczycach przy ulicy Garbarskiej zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Głubczycach nr III/27/18 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 39) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem literowym 47U - tereny zabudowy usługowej. Działka nr 386/20 nie jest przeznaczona do zalesienia i w tym zakresie nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Działka nr 386/20 nie leży w obszarze objętym programem rewitalizacji, przyjętym uchwałą Nr XXV/213/16 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 15.12.2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020”.
2. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też umów na rzecz osób trzecich.
3. Wybór formy przetargu ograniczonego uzasadniony jest tym, iż działka nr 386/20 nie posiada dostępu do drogi publicznej, w związku z czym nieruchomość ta może być zagospodarowana jedynie wraz z jedną z działek oznaczonych nr 386/18 i nr 386/2.
Przetarg dotyczący sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 10 marca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14 (pokój Nr 20). W przetargu mogą brać udział właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiednich oznaczonych działkami nr 386/1i nr 386/2, jeżeli najpóźniej w dniu 5 marca 2020 r. wniosą w pieniądzu wadium w kwocie 1 200,00 zł do kasy tut. Urzędu (kasa czynna w godzinach: poniedziałek 8.00 - 16.15, wtorek - czwartek 8.00 - 14.30, piątek. 8.00 - 13.30) lub na konto tut. Urzędu nr 94 10902154 0000 0005 6000 0129 Santander Bank Polska S.A. Oddział w Głubczycach. Za termin wniesienia wadium na konto Urzędu uważa się dzień wpływu pieniędzy na wskazane wyżej konto. Na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości (adres, numer działki). Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winne dokonać pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu. Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w sekretariacie Urzędu (pokój nr 2) najpóźniej w dniu 5 marca 2020 r. do godziny 14.00. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:- dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych;- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości, a w przypadku rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami złożenia dokumentu świadczącego o jego istnieniu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu - minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wpła­cone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieru­chomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub za­mknięcia przetargu. Zwrot wadium z konta depozyto­wego następować bę­dzie bez odse­tek, a Burmistrz Głubczyc nie bę­dzie naliczał należności za obsługę ban­kową. Cenę nabycia prawa własności nieruchomości nabywca wpłaca nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto tut. Urzędu nr 51 10902154 0000 0005 6000 0127 Santander Bank Polska S.A. Oddział w Głubczycach. Koszt sporzą­dzenia umowy notarialnej oraz opłatę sądową ponosi strona nabywająca. Jed­nocze­śnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywa­jącej od zawarcia umowy notarialnej w ter­minie ustalonym przez Burmistrza Głubczyc powo­duje prze­pa­dek wpłaconego wadium. Burmistrz Głubczyc zastrzega sobie prawo odwo­łania przetargu.

Image things

Głubczyce, opolskie

73 500 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 42,14 m2 | 2 piętro

 • cena: 73 500 zł
 • 1 744 za m2
Image things

Głubczyce, opolskie

129 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 129 000 zł
 • 129 000 za m2
Image things

Głubczyce, opolskie

27 000 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 27 000 zł
 • 27 000 za m2