Wygnanów, świętokrzyskie

113 613 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-03-2020 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika , położonej przy Wygnanów 89, 28-366 Małogoszcz, dla której Rejonowego w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Wygnanów gm. Małogoszcz składającej się z działki nr 33 o pow. 2,19 ha ( działka zabudowana) oraz działek nr 70/1 o pow. 0,36 ha oraz nr 70/2 o pow. 0,53 ha (działki rolne-niezabudowane o średniej klasie bonitacji RIVa do RVI) stanowiącej zgodnie z wnioskiem wierzyciela własność dłużnika. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Jędrzejowie nr XXXX/XXXXXXXX/X 1. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : 151 484,00 zł : Cena wywołania wynosi: 113.613,00zł Wartość rękojmi : 15.149,00 zł w tym wartość poszczególnych działek wynosi: 2. Wartość zabudowanej działki nr 33 wynosi: 136.582,00zł (w tym) - wartość zabudowy wynosi : 102 396,00 zł - wartość gruntu wynosi : 34.186,00 zł Cena wywołania wynosi: 102.437,00zł Wartość rękojmi : 13.659,00 zł 3.Wartość niezabudowanej działki rolnej nr 70/1 wynosi 6.028,00zł Cena wywołania wynosi : 4.521,00 zł Wartość rękojmi : 603,00 zł 4. Wartość niezabudowanej działki rolnej nr 70/2 wynosi 8 874,00 zł Cena wywołania wynosi : 6.656,00 zł Wartość rękojmi : 888,00 zł

Suma oszacowania wynosi 151 484,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 613,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

396 675 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 396 675 zł
  • 396 675 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

18 000 zł | Garaż | 19,60 m2

  • cena: 18 000 zł
  • 918 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

410 000 zł | Lokal Użytkowy | 242,67 m2

  • cena: 410 000 zł
  • 1 690 za m2