Lublin, lubelskie

418 500 zł | Lokal Użytkowy | 75,11 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Michał Walewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój XXV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: xx położonego przy Jasna 8/8b, 20-077 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa 8B o powierzchni 75,11 m2 wraz z przynależną piwnicą nr 9 o pow. 47,89 m2 położonej w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy Jasnej nr 8 w Lublinie, Śródmieście. Udział właściciela lokalu użytkowego w nieruchomości wspólnej i prawie użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem – 12300/200044

Suma oszacowania wynosi 558 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 418 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 800,00 zł. Rękojmia złożona w gotówce lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację- Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 41 2030 0045 1110 0000 0396 8510.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku mieszczącym się pod adresem: Konrada Wallenroda 4d, Lublin, 20-607 Lublin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Lublin, lubelskie

514 000 zł | Działka |

  • cena: 514 000 zł
Image things

Lublin, lubelskie

90 000 zł | Działka |

  • cena: 90 000 zł
Image things

Lublin, lubelskie

954 750 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 954 750 zł
  • 954 750 za m2