Kielce, świętokrzyskie

129 723 zł | Mieszkanie | 48,10 m2

- 52 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Ryszard Dziopa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-03-2020 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XXII, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy Słoneczna 34/66, 25-731 Kielce, dla którego Spółdzielnia Mieszkaniowa RSM Armatury prowadzi zbiór o oznaczeniu 1.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 66 o powierzchni 48,10 m2

Suma oszacowania wynosi 172 964,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 723,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 296,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. 22 1020 2629 0000 9302 0015 8691.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Historyczne ceny

Image things

Kielce, świętokrzyskie

135 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,92 m2 | 2 piętro

  • cena: 135 000 zł
  • 3 980 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

2 496 110 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 2 496 110 zł
  • 2 496 110 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

579 000 zł | Dom | 192,70 m2

  • cena: 579 000 zł
  • 3 005 za m2