Małochwiej Duży, lubelskie

118 464 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie


Joanna Sawicka-Iwaniuk


Kancelaria Komornicza, Podwale 2A, Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw


tel. 82 5762240 / fax. 82 5762240


Sygnatura: KMP 149/00


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie z siedzibą przy Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy ,KRASNYSTAW, MAŁOCHWIEJ DUŻY, MAŁOCHWIEJ MAŁY, 22-300 KRASNYSTAW, dla której SĄD REJONOWY W KRASNYMSTAWIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość o pow. 2,8340 ha położona w m. Krasnystaw (obręb Zastawie Przedmieście), Małochwiej Duży oraz Małochwiej Mały i opisana jako gruntowa, rolna składająca się z:
1 - Działki gruntu 480 o powierzchni 0,9051 ha, rolna w części użytkowana pod zabudowę zagrodową, a w części pod uprawy polowe i plantację malin (pow. ok 1000 m2) zabudowana:
- Budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 101,10 m2
- Budynkiem inwentarskim o powierzchni zabudowy 128,00 m2
- Stodołą o powierzchni zabudowy 276,00 m2
- Kurnikiem o powierzchni zabudowy 17,00 m2
2 - Działki gruntu 613/3 o powierzchni 0,5625 ha, grunt orny użytkowany rolniczo
3 - Działki gruntu 615/1 o powierzchni 0,4355 ha, grunt orny użytkowany rolniczo
4 - Działki gruntu 1041 o powierzchni 0,1649 ha, grunt orny użytkowany rolniczo
5 - Działki gruntu 778 o powierzchni 0,4025 ha, grunt orny użytkowany jako łąka trwała
6 - Działki gruntu 156 o powierzchni 0,3635 ha, grunt orny użytkowany jako łąka trwała

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 157.952,00 zł. W tym:
- działka nr 480 na kwotę 106.051,00 zł; działka nr 613/3 na kwotę 27.115,00 zł; działka nr 615/1 na kwotę 15.693,00 zł; działka nr 1041 na kwotę 4.109,00 zł; działka nr 778 na kwotę 3.400,00 zł; działka nr 156 na kwotę 1.584,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania poszczególnych działek, łącznie kwotę: 118.464,00 zł.


Suma oszacowania wynosi 157 952,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 464,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 795,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP Oddział Chełm 90102015630000500200136911.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika  - 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie - można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.
Komornik Sądowy


Joanna Sawicka-IwaniukImage things

Kolonia Elizówka, lubelskie

138 744 zł | Działka |

  • cena: 138 744 zł
Image things

Stary Zamość, lubelskie

184 500 zł | Dom | 75,00 m2

  • cena: 184 500 zł
  • 2 460 za m2
Image things

Wołkowiany, lubelskie

5 042 zł | Działka |

  • cena: 5 042 zł