Bławatków, Bławatków

55 383 zł | Obiekt | 71,83 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Piekoszów
oglasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 985/2 o pow.: 0,0624 ha, położonej przy ul. Leśnej 15 w Bławatkowie, obręb ewidencyjny 0021 Skałka, gm. Piekoszów, woj. świętokrzyskie. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X. W dziale I KW XXXX/XXXXXXXX/X ujawniona jest działka nr 985, której część odpowiada działce nr 985/2 wydzielonej na podstawie decyzji Wójta Gminy Piekoszów znak: GR.6831.70.2012 i mapy nr ew.: 2398-92/2012. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem murowanym, dwukondygnacyjnym, użytkowanym jako budynek mieszkalny, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 71,83 m2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszystkich obciążeń, zobowiązań, ograniczeń i praw osób trzecich. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Kieleckiego, bez uprzedniego wznowienia granic.
Cena wywoławcza dzialki wynosi: 55 383,00 zł brutto.
Wadium wynosi: 5 540,00 zł.
Minimalna wysokość postąpienia: 560,00 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargu nie dolicza się podatku VAT w wysokości 23 % zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
Działka nr 985/2 nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym aktualnie Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piekoszów, przyjętym uchwała RG Piekoszów nr VI/34/200 z dnia 5 września 2000r., zmienionym uwałami RG Piekoszów nr XXXII/330/2005 z dnia 28 września 2005 r., nr LXVIII/464/2014 z dnia 31 października 2014r. i zmianą nr XL/276/2017 z dnia 31 maja 2017 r. działka nr 985/2 położona jest na terenach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podano do publicznej wiadomości od dnia 16.12.2019 r. w terminie 6 tygodni od podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 27.01.2020 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 65) - wniosków nie złożono.
sieć wodociągowa, energetyczna
W bliskim sąsiedztwie nieruchomości występuje i kanalizacja sanitarna.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 12 marca 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Piekoszów, pokój nr 1, parter.
Warunki przystąpienia do przetargu:
-wadium w wysokości 5 540,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych) należy wpłacić przelewem lub gotówką na konto Urzędu Gminy Piekoszów 85 8499 0008 0400 0534 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Łopusznie - z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 09.03.2020 r.
Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Piekoszów.
Uczestnik przetargu, którego wadium wplynie na konto tut. organu w terminie późniejszym, nie będzie dopuszczony do przetargu.
W tytule należy określić nieruchomość ( miejscowość, nr działki) na sprzedaż której wadium jest wpłacane oraz dane oferenta (imię i nazwisko/nazwa/firma/adres). Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetargu wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
przed
otwarciem
przetargu
przedłożyć komisji
Uczestnik przetargu winien przetargowej:
-dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
-w przypadku osób fizycznych- dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
-w przypadku wspólników spółki cywilnej - wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka spisane przed notariuszem o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
- uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, oświadczenie o numerze konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przez uczestnika oraz inne dokumentu według ogłoszenia o przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemiec w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu. Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.
Wójt Gminy Piekoszów może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 1 miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piekoszów, na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piekoszów, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bławatków, w wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej ogólnokrajowej dostępnej pod adresem infopublikator.pl.
WOJI GMINY

Image things

Kielce, świętokrzyskie

10 976 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 10 976 000 zł
  • 10 976 000 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

566 250 zł | Dom | 330,00 m2

  • cena: 566 250 zł
  • 1 716 za m2
  • cena: 50 000 zł