Krasnystaw, lubelskie

2 987 zł | Obiekt | 19,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Nadleśnictwo Krasnystaw w trybie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 (Dz.U. 2018.2129 ze zm.)oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobów i warunków przeprowadzania
negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. Nr 78, poz. 532) ogłasza
drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w zarządzie Nadleśnictwa Krasnystaw.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana (pomieszczenie gospodarcze) położona w Krasnymstawie przy ul. Leśnej 1a, oznaczona w powszechnej ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 3062/2, obręb ewidencyjny 002 Borek, gmina Krasnystaw, rodzaj użytku B, o powierzchni 0,3966 ha
wraz z pomieszczeniem gospodarczym o nr inw. 121/762 i powierzchni użytkowej 19,50 m² wraz z udziałem w gruncie i części wspólnej budynku wynoszącym
1950/67700. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani prawami obligacyjnymi.
Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków .
Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość nie jest obciążona, ora nie jest przedmiotem zobowiązań.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określającym politykę przestrzenną miasta, sporządzonym na podstawie przepisów
z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny te zostały określone jako tereny zabudowane.
Pomieszczenie gospodarcze znajduje się w murowanym jednokondygnacyjnym budynku gospodarczym wybudowanym w 1978r, w którym znajdują się inne komórki
i garaże lokatorskie. Budynek ten murowany jest z cegły i pustaków żużlowych,stropodach z płyt kartonowych pokryty jest papą. Nieruchomość położona jest
przy ulicy lokalnej, dojazd jest utwardzony.Uzbrojenie terenu: sieć elektryczna, telefoniczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna.
Odległość od centrum miasta około 4km.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.987 zł (słownie: dwa tysiące
dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych) – na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia
przedmiot sprzedaży zwolniony jest z obowiązku naliczenia do ceny sprzedaży
podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10) ustawy o podatku
od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz.U.2018, poz.2174 z późn.zm.).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%
ceny wywoławczej [ tj.299 zł.]. Wadium może być wniesione w pieniądzu, bądź
w formie gwarancji bankowej. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić
najpóźniej do dnia 3.03.2020r. do godz. 8:30 na rachunek bankowy Nadleśnictwa o
numerze: 90 2030 0045 1110 0000 0062 3650. Dowód wniesienia wadium należy
dołączyć do oferty.
Pisemne oferty (na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)
należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Krasnystaw (pokój nr 1) przy ul. Leśnej 1
do dnia 3.03.2020r. do godz. 9:00

Image things

Krasnystaw, lubelskie

75 146 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,66 m2 | 5 piętro

  • cena: 75 146 zł
  • 1 944 za m2