Bełda, podlaskie

150 000 zł | Lokal Użytkowy | 117,79 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 150 000 zł
 • Miasto: Bełda
 • Powierzchnia: 117,79 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 1 273 zł
 • Ulica: 43a
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 15 000 zł
 • Numer oferty: 54162X126847407
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-05 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ RAJGRODU ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych na terenie Gminy Rajgród, powiat Grajewski, woj. podlaskie

Lokal niemieszkalny nr 8 o pow. 117,79 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych w wysokości 6/36 w budynku wielofunkcyjnym nr 43a w Bełdzie oraz udziałem 6/36 części w prawie własności działki ewidencyjnej nr 10/5, obręb Belda o pow. 0,1627 ha, księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzona przez Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Lokal mieszczący się na I piętrze, składający się z 4 pokoi, pomieszczenia gospodarczego, korytarza i 2 pomieszczeń sanitarnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Dla przedmiotowej nieruchomości brak MPZP. Działka klasyfikowana jako inne tereny zabudowane - Bi. W dziale III księgi wieczystej Nr XXXX/XXXXXXXX/X wpis z dnia 7 stycznia 2020 r. roszczenia o roczną opłatę przekształceniową z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, w dziale IV wpisów brak. Sposób zarządu i administrowania nieruchomością wspólną odbywa się przy udziale wszystkich współwłaścicieli, zgonie z zapisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r. poz. 737). Cena wywoławcza brutto wynosi - 150 000 zł. Wadium wynosi - 15 000 zł. Postąpienie wynosi – 1 500 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106). Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2020 r. o godz. 11:00 w pokoju nr 19 Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, 19-206 Rajgród ul. Warszawska 32. Tytuł przelewu wpłaty wadium: Belda lok. 8.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WW. PRZETARGÓW: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni; od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 3 grudnia 2019 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie przy ul. Warszawskiej 32 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Informację o zamieszczeniu wykazu Burmistrz Rajgrodu podał do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego jest położona nieruchomość.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) upłynął 24 grudnia 2019 r. po okresie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - wniosków nie złożono. Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie prowadzone w BS Szczuczyn O/Rajgród, numer rachunku: 79 8768 0003 3900 0550 2000 0040. Srodki powinny zostać wpłacone na konto Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie najpóźniej na 5 dni przed określonym terminem przetargu, tj. do dnia 5 marca 2020 r.

Image things

Okółek, podlaskie

13 000 zł | Działka |

 • cena: 13 000 zł
Image things

Puńsk, podlaskie

739 200 zł | Dom | 287,40 m2

 • cena: 739 200 zł
 • 2 572 za m2
Image things

Bielsk Podlaski, podlaskie

5 900 zł | Garaż | 15,29 m2

 • cena: 5 900 zł
 • 386 za m2