Augustów, podlaskie

137 589 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 60,30 m2 | 4 piętro

- 59 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Augustowie


Sławomir Przekop


Kancelaria Komornicza, Żabia 9, Augustów, 16-300 Augustów


tel. 876437411 / fax. 876437411


Sygnatura: Km 206/15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Sławomir Przekop na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-02-2020 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Augustowie z siedzibą przy Młyńska 59, 16-300 Augustów, pokój 1, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy ul. Chreptowicza 23/20, 16-300 Augustów, dla którego Sąd Rejonowy Augustów Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 206 384,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 137 589,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 638,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA 98 24900005 0000 4530 2973 2698.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Augustowie mieszczącym się pod adresem: Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Sławomir PrzekopHistoryczne ceny

Image things

Augustów, podlaskie

925 280 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 925 280 zł
  • 925 280 za m2
Image things

Augustów, podlaskie

3 500 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 3 500 000 zł
  • 3 500 000 za m2