Sulisławice, świętokrzyskie

620 000 zł | Dom | 104,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym xx, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości częściowo zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z zapleczem biurowo-socjalnym oraz budynkiem warsztatowo-garażowym typu wiata i budynkiem magazynowym typu chłodnia z 14 pokojami na poddaszu w stanie surowym zamkniętym, z częściowo wykonanymi instalacjami, położonej w Sulisławicach 66, gm. Łoniów, pow. sandomierski, woj. świętokrzyskie, obejmującej działki ewidencyjne numer 17 i 86/1 o łącznej powierzchni 0,93 Ha, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer XXXX/XXXXXXXX/X, za cenę nie niższą niż 620.000,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych).
Budynek mieszkalny jest to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony – otynkowany. W budynku tym znajdują się pomieszczenia biurowe, socjalne i mieszkalne. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 104,50 m2. W budynku wykonana jest instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. Na nieruchomości znajduje się również: budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 249,50 m2, budynek socjalny o powierzchni użytkowej 35,00 m2 oraz budynek wiaty gospodarczej, zbudowany w 1974 roku o powierzchni użytkowej 166,98 m2.
Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: [email protected]
Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na ww. adres Kancelarii Syndyka w terminie do dnia 02 marca 2020 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). Oferty przyjmowane są również w skanie za pośrednictwem e-mail: [email protected] Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta - imię i nazwisko/ nazwę firmy, adres zamieszkania/siedzibę firmy, numer PESEL/NIP, kontaktowy numer telefonu, adres e-mail oraz podpis osoby uprawnionej.
W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie nieruchomości, a nadto poszczególne oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcje w celu uzyskania najwyższej ceny, powiadamiając uprzednio (mailem, faksem lub pismem) oferentów, którzy złożyli oferty równe co najmniej cenie minimalnej o terminie i miejscu aukcji.
Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr Michała Kulę z dnia 5 października 2019 roku jest dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jego oglądu pod nr tel.: (22) 749 16 55, bądź e-mail: [email protected] oraz w aktach sprawy o sygnaturze: V GUp 266/19 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Wyciąg z operatu szacunkowego jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zapraszam do udziału w sprzedaży

Image things

Sulisławice, dolnośląskie

156 700 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 156 700 zł
  • 156 700 za m2