Zabrze , Śląskie

Garaż | 17 078 zł | 15,98 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Marcin Gołda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu z siedzibą przy 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze, pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja garażu należącego do dłużnika: xx, położonego przy Dionizego Trocera 38a, 41-800 Zabrze, dla którego Sad Rejonmowy w Zabrzu wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość - miejsce postojowe nr 17 stanowiące udział w 1/37 części nieruchomości lokalowej położonej w podpiwniczeniu budynku nr 38 A przy ul. Dionizego Trocera w Zabrzu. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zabrzu , VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Miejsce postojowe o powierzchni 15,98m2.

Suma oszacowania wynosi 22 770,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 077,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 277,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 29105012981000009091004128.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Zabrze , Ruda

53 600 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 39,05 m2 | Parter

  • cena: 53 600 zł
  • 1 373 za m2
Image things

Zabrze , Śląskie

38 420 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 22,31 m2 | 4 piętro

  • cena: 38 420 zł
  • 1 722 za m2
Image things

Zabrze , Śląskie

38 420 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 22,31 m2

  • cena: 38 420 zł
  • 1 722 za m2