Gdańsk, pomorskie

Obiekt | 9 400 000 zł | 844,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 9 400 000 zł
 • Miasto: Gdańsk
 • Powierzchnia: 844,80 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 11 127 zł
 • Ulica: Świętojańska 47
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 500 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 52699X123421061
 • Termin wpłaty wadium: 2020-06-05 - Co to znaczy?

Opis

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM


KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

w oparciu o: art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz. U. z 2019 roku, poz. 1183 ze zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/48, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: 129, 130/1 i 131 z obrębu 89, powiat Gdańsk, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X wraz z prawem własności posadowionych na niej naniesień.

W dziale III przedmiotowej księgi znajduje się zapis: „Znajdujące się na niniejszej nieruchomości kamieniczki mieszczańskie jako zabytki podlegają ochronie prawa i wpisane zostały pod nr a-1054 rejestru zabytków województwa gdańskiego”.

Dział IV powyższej księgi nie zawiera wpisów.


prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/48, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: 132/1 z obrębu 89, powiat Gdańsk, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X wraz z prawem własności posadowionych na niej naniesień. Działy III i IV powyższej księgi nie zawierają wpisów.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka o numerze ewidencyjnym 129 ma 89 m2, działka nr 130/1 – 49 m2, działka nr 131 – 128 m2, a pole powierzchni działki nr 132/1 jest mniejsze od 0,5 m2.

Na działkach o numerach: 129, 131 i 132/1 posadowiony jest jeden budynek stanowiący własność Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z treścią wypisu z kartoteki budynków obiekt ma 213 m2 powierzchni zabudowy.

Budynek powstał z połączenia dwóch istniejących dawniej kamienic, które zostały zbudowane w połowie XIV wieku. W czasie II Wojny Światowej obiekt został mocno w istotnym stopniu zniszczony, jednak nie zburzony. Po odbudowie w 1953 roku był poddawany dalszym remontom i renowacjom. Pod koniec lat 70-tych XX wieku został przekazany w formie darowizny Instytutowi Maszyn Przepływowych PAN. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku stwierdził w decyzji z 10 stycznia 1989 roku, że znajdujące się na niniejszej nieruchomości kamieniczki mieszczańskie jako zabytki podlegają ochronie prawa i wpisane zostały pod nr a-1054 do Rejestru Zabytków Województwa Gdańskiego. Instytut Maszyn Przepływowych PAN dysponujący nieruchomością przeprowadził remont i odbudowę budynku zakończoną w 1990 roku. Obecnie w budynku działa Dom Młodego Naukowca, w którym na podstawie skierowań mieszkają pracownicy Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. Lokale położone na niższych kondygnacjach wynajmowane są na cele komercyjne. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 844,80 m2. Obiekt posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną.

Nieruchomości są przedmiotem 4 umów najmu, których zestawienie, wg stanu na 17 grudnia 2019 roku, znajduje się poniżej:


L.p.

Powierzchnia

Czas obowiązywania umowy / okres wypowiedzenia

1.

50 m2 - parter

czas nieokreślony;
3 miesiące

2.

37 m2 - II piętro

do 28 lutego 2020 r.

3.

82 m2 - I piętro

czas nieokreślony;
3 miesiące

4.

34 m2 - II piętro

do 31 stycznia 2020 r.Przed zawarciem umowy sprzedaży niezbędne będzie uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia – rejon Głównego Miasta w mieście Gdańsku zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/266/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2003 roku wszystkie cztery działki znajdują się w strefie 009-31 w planie zagospodarowania nr 1110.

Strefa 31 – mieszana – funkcje usługowo i mieszkaniowe:

- obiekty usługowe,

- budynki usługowo – mieszkalne,

- budynki mieszkalne.

W istniejących budynkach mieszkalnych i usługowo – mieszkalnych nie dopuszcza się przekształceń funkcji mieszkaniowej na usługi od trzeciej kondygnacji wzwyż za wyjątkiem funkcji hotelowej.

W istniejących budynkach mieszkalnych i usługowo – mieszkalnych dopuszcza się dowolność przekształceń funkcjonalnych z zakresu strefy do drugiej kondygnacji oraz istniejące funkcje usługowe od trzeciej kondygnacji wzwyż.

Na terenie strefy nie dopuszcza się lokalizacji garaży boksowych.

Wyłącza się wszelkie rodzaje budownictwa mieszkaniowego poza wielorodzinnym i kamieniczkami.

Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny. Tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i załącznik graficzny znajdują się pod adresem:

https://www.gdansk.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/11-srodmiescie-historyczne,a,5027

Cena wywoławcza: 9.400.000,00 PLN
(słownie: dziewięć milionów czterysta tysięcy zł)

Wysokość wadium: 500.000,00 PLN
(słownie: pięćset tysięcy zł)

Minimalne postąpienie: 94.000,00 PLN
(słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące zł)

Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Przy czym w przypadku wyłonienia nabywcy, który jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług zgodnie z art. art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Tym samym czynni podatnicy podatku VAT zobowiązani będą do podpisania zgodnie oświadczenia na podstawie art. 43 ust.11 ustawy o VAT.

Koszty zawarcia umów ponosi nabywca.

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie Polska Akademia Nauk może dokonać na koszt nabywcy.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 38 1130 1017 0020 1462 9420 0006 do dnia 5 czerwca 2020 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu tj.- „10/06/2020 - Przetarg na sprzedaż nieruchomości Gdańsk ul. Świętojańska 47/48”. Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto PAN.

Oferent zobowiązany jest także przed przystąpieniem do przetargu do przedłożenia dokumentów wskazanych w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk oraz zapoznania się z treścią: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, Informatora przetargowego oraz przedłożenie Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w przetargu w tym oświadczeń w nim zawartych.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2513, o godz. 12.00.

Image things

Gdańsk, pomorskie

769 200 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 124,02 m2 | 3 piętro

 • cena: 769 200 zł
 • 6 202 za m2
Image things

Gdańsk, pomorskie

520 500 zł | Dom | 143,00 m2

 • cena: 520 500 zł
 • 3 640 za m2
Image things

Gdańsk, Lipce

12 959 000 zł | 1 893,26 m2

 • cena: 12 959 000 zł
 • 6 845 za m2