Łódź , Bałuty

Obiekt | 1 275 999 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zastępca Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia Sekcja Egzekucyjna przy II Wydz.Cywilnym 90-441 Łódź, Al. Kościuszki Tadeusza 107/109 sala B odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: xxpołożonej przy św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105/105T, 91-222 Łódź, dla której XVI Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, działka nr 6/315, onręb B-33, nieruchomość o powierzchni 0,3379HA, prawo użytkowania do 05-12-2089r.

Suma oszacowania wynosi 1 701 332,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 275 999,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 170 133,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING 35 10501461 1000 0022 7079 7232.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 107/109, Łódź, 90-441 Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Łódź , Widzew

100 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 50,69 m2 | 2 piętro

  • cena: 100 000 zł
  • 1 973 za m2
Image things

Łódź , Bałuty

23 133 256 zł | 1,00 m2

  • cena: 23 133 256 zł
  • 23 133 256 za m2
Image things

Łódź , Bałuty

134 175 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 50,10 m2 | Parter

  • cena: 134 175 zł
  • 2 678 za m2