Bolesławiec, dolnośląskie

Mieszkanie | 155 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 65,12 m2 | Parter

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 155 000 zł
 • Miasto: Bolesławiec
 • Powierzchnia: 65,12 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 2 380 zł
 • Ulica: Daszyńskiego 12
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 30 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 51920X121596643
 • Termin wpłaty wadium: 2020-02-21 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Bolesławiec
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Daszyńskiego Nr 12 w Bolesławcu
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

Oznaczenie nieruchomości:
Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 1 znajduje się w budynku przy ul. Daszyńskiego Nr 12 w Bolesławcu, usytuowanym na gruncie stanowiącym działkę Nr 231/2 o powierzchni 0.0300 ha (obręb 9). Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu - V Wydział Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta Bolesławiec uchwałą nr VI/43/07 z dnia 14 marca 2007r., działka Nr 231/2 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem A-MWs1: tereny zabudowy wielorodzinnej średniej. Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta.
W sąsiedztwie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa.Budynek mieszkalny czterokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, wzniesionyw technologii tradycyjnej, murowanej. Stopień zużycia technicznego budynku – przeciętny. Załącznikiem graficznym do wykazu jest mapa.

Opis lokalu:
- położony na parterze budynku;
- skład: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka - o łącznej powierzchni 65,12 m2;
- udział w nieruchomości wspólnej wynosi 82/1000;
- ściany: tynki cementowo wapienne malowane, w łazience stare płytki ceramiczne;
- podłogi: wykładzina PCV, w łazience płytki ceramiczne;
- stolarka okienna: okna zespolone drewniane;
- drzwi: typowe, drewniane;
- instalacje: wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna;
- ogrzewanie: CO zasilane z pieca opalanego gazem;
- funkcjonalność: niska;
- stopień zużycia technicznego: wysoki, elementy wykończenia wnętrz wymagają odnowienia lub wymiany. Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

I PRZETARG
odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 12.00
w sali nr 113 Urzędu Miasta Bolesławiec przy Pl. Piłsudskiego 1
(biurowiec,I piętro).

CENA WYWOŁAWCZA do I przetargu - 155.000,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy zł)

Cena wywoławcza obejmuje cenę lokalu i cenę ułamkowej części gruntu, przy czym cena ułamkowej części gruntu w wysokości 82/1000– stanowi 3,10 % ceny wywoławczej. Proporcja ta będzie stanowiła podstawę do wyodrębnienia ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu z ceny uzyskanej w przetargu.
Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zapłacenia przed podpisaniem aktu notarialnego kwoty w wysokości 100% wylicytowanej ceny nieruchomości.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.) – sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.

Wadium – 30.000,-zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

WARUNKIEM wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec: PKO Bank Polski S.A. o/Bolesławiec nr 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271 ze wskazaniem lokalu – w terminie do dnia 21 lutego 2020 r. Wadium winno być wniesione odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 21 lutego 2020 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na rachunek Urzędu po dniu 21 lutego 2020 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział:
- osoby fizyczne – winny okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport);
- osoby prawne winny posiadać wypis z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej;
- podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017r. poz.2278);
- z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły języka, który jest dla cudzoziemca językiem rodzimym lub którym cudzoziemiec biegle włada. Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji – winni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby, która udzieliła pełnomocnictwa. Osoby biorące udział w przetargu winny okazać w dniu przetargu oryginał dowodu wniesienia wadium.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.

Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu
mogą oglądać lokal w dniu 12 lutego 2020 r.
w godz. od 14.30 do 15.00.

Nabywca lokalu w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu przystąpi do zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec (www.boleslawiec.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowe informacje w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 1,I piętro, pokój 106, tel. 756456512.

Historyczne ceny

Image things

Bolesławiec, łódzkie

270 000 zł | Dom | 168,00 m2

 • cena: 270 000 zł
 • 1 607 za m2