Bolesławiec, dolnośląskie

Obiekt | 4 100 667 zł | 3 414,71 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-01-2020 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z siedzibą przy Sądowa 1, 59-700 Bolesławiec, pokój 19, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Mostowa 1, 59-700 Bolesławiec, dla której budynek przemysłowo-produkcyjny prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku przemysłowo-produkcyjnego położonego w Bolesławcu przy ul. Mostowej 1 dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X . Na działce nr 173/11 zlokalizowany jest budynek przemysłowo-produkcyjny, wzniesiony w I połowie XX wieku , w technologii tradycyjnej. Obiekt trzykondygnacyjny, w kształcie zbliżony do litery L, podpiwniczony, kryty płaskim stropodachem. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 414,71 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną , kanalizacyjną , gazową, centralnego ogrzewania. Zgodnie z uchwałą nr XVIII/226/2016 r Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu I-P1- przeznaczenie podstawowe-zabudowa przemysłowa, obiekty produkcyjne, składów i magazynów: przeznaczenie uzupełniające- infrastruktura techniczna. W części nieruchomość położona jest także na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią , a także w strefie ochrony konserwatorskiej- archeologicznej. Obiekt znajduje się na działce o powierzchni 0,3723ha. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Zdzisława Oszczędy.

Suma oszacowania wynosi 6 151 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 100 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 615 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Wrocław 12 1020 5226 0000 6502 0473 8649.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Bolesławiec, łódzkie

270 000 zł | Dom | 168,00 m2

  • cena: 270 000 zł
  • 1 607 za m2