Kędzierzyn-Koźle, opolskie

Mieszkanie | 48 100 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 29,09 m2 | 1 piętro

- 50 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 48 100 zł
 • Miasto: Kędzierzyn-Koźle
 • Powierzchnia: 29,09 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 1 653 zł
 • Ulica: Sławięcicka 63
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 810 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 49204X115235771
 • Termin wpłaty wadium: 2020-01-02 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle działając zgodnie z § 3 ust. I rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) o g I a s z a:
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu stanowiącego własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, przy ul. Piastowskiej 17, w pokoju nr 7.

Kędzierzyn-Koźle, Sławięcicka 63

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i równocześnie nie stanowi przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy, skutkiem której byłoby korzystanie z nieruchomości przez inne osoby. 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. 3. Osoba fizyczna, będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście, i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości . Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez tę osobę z notarialnie poświadczonym jej podpisem, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej. 4. Spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokumentem tożsamości , które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej. 5. Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby fizyczne umocowane do zaciągania zobowiązań w jego im ieniu zgodnie z danymi wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoba ta, lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście, wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu, oraz z dokumentem tożsamości, który to odpis i dokument tożsamości przedkłada się komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobo ' w imieniu tego podmiotu zgodnie z danymi wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego i z no
poświadczonym podpisem tej osoby lub osób, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej. 6. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego albo złożenie przez tego małżonka oświadczenia, że nieruchomość będzie nabywana z majątku osobistego. 7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie do dnia 02 stycznia 2020 r. przelewem na,rachunek bankowy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w PKO BP S.A. w Kędzierzynie-Koźlu nr 57 1020 3714 0000 410201085455, wadium w wysokości 10% ceny wywolawczej ww. nieruchomości. Za termin zapłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na ww. rachunek bankowy

Historyczne ceny

Image things

Kędzierzyn-Koźle, Koźle

52 900 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 23,88 m2

 • cena: 52 900 zł
 • 2 215 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle, Koźle

198 200 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 89,74 m2 | Parter

 • cena: 198 200 zł
 • 2 209 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle, Koźle

31 300 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 17,08 m2 | 1 piętro

 • cena: 31 300 zł
 • 1 833 za m2