Andrychów, małopolskie

Mieszkanie | 69 750 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 34,40 m2 | 1 piętro

- 41 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.12.2019 roku - o godz.: 09:15 w sali nr 211
w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Andrychów, stanowiącej własność dłużnika xxposiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr XXXX/XXXXXXXX/X. Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Andrychowie przy ulicy Włókniarzy 24/65. Lokal położony jest na I piętrze budynku wielomieszkaniowego, składa się z 2 pokoi, ciemnej kuchni i łazienki o łącznej pow. 34,40 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,03 m2.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę 93.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 69.750,00-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 9.300,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 1522/17 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach

Historyczne ceny

Image things

Kwiatoń, małopolskie

151 750 zł | 70,04 m2

  • cena: 151 750 zł
  • 2 167 za m2
Image things

Kraków, Prądnik Czerwony

1 229 640 zł | 244,71 m2

  • cena: 1 229 640 zł
  • 5 025 za m2
Image things

Kęty, małopolskie

123 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 47,90 m2 | 1 piętro

  • cena: 123 000 zł
  • 2 568 za m2