Świdnica, dolnośląskie

Obiekt | 1 662 354 zł | 1 085,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 662 354 zł
 • Miasto: Świdnica
 • Powierzchnia: 1 085,80 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 531 zł
 • Ulica: Równa 13a
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 83 118 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 49065X114910233
 • Termin wpłaty wadium: 2020-01-14 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

w II Przetargu pisemnym nieograniczonymTAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Kryształowa 1/3

NIP: 8731627781, Regon 850457661, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000044483, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 1.747.000,00 złZAPRASZA

do II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości położonej w Świdnicy przy ul. Równej 13A,

dz. nr 1850 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowliSprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 1850 (AM-13, obręb 0004, Śródmieście) o powierzchni 1130,00 m2, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli.Nieruchomość położona jest w Świdnicy przy ul. Równej 13A, w powiecie świdnickim, w województwie dolnośląskim.Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr XXXX/XXXXXXXX/X, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy — V Wydział Ksiąg Wieczystych.Jednocześnie przy sprzedaży zostaną ustanowione ograniczone prawa rzeczowe obciążające nieruchomość tj.: służebność przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. oraz służebność przechodu i przejazdu do działki nr 1849, a także służebność przechodu do piwnicy sąsiedniego budynku.Cena wywoławcza sprzedaży opisanego powyżej prawa użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 1850 (AM-13, obręb 0004, Śródmieście) wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli wynosi:1.662.354,00 zł netto

(słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące

trzysta pięćdziesiąt cztery złote 00/100)Jeżeli z odrębnie obowiązujących przepisów tak wynika, do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT wg stawek i w wysokości obowiązujących w dniu sprzedaży.Wadium wynosi 83 117,70 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemnaście złotych 70/100).Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 14.01.2020 r. do godz. 10:00 do sekretariatu Spółki mieszczącego się przy ul. Kryształowej 1/3 w Tarnowie.Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej.Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 17.01.2020 r. o godz. 9:00 w budynku siedziby TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o., przy ul. Kryształowej 1/3 w Tarnowie.¹Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Organizacji i Administracji TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. pod numerem telefonu: 323032286, kom 516115793 lub osobiście w Gliwicach, przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 19B pok 203, w dniach od 26.11.2019 r. do 13.01.2020 r. (w dni robocze, pn.-czw. godz. 8:00-15:00; pt. godz. 8:00-13:00).Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach prowadzenia przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl.

¹ Złożenie oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. oraz Pocztex Kurier Polskiej Poczty, z uwagi na obowiązujące procedury obiegu dokumentów w Grupie TAURON, może spowodować opóźnienie w dostarczeniu Oferty.

Image things

Świdnica, dolnośląskie

230 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 124,20 m2

 • cena: 230 000 zł
 • 1 852 za m2
Image things

Świdnica, dolnośląskie

550 000 zł | 180,50 m2

 • cena: 550 000 zł
 • 3 047 za m2
Image things

Świdnica, dolnośląskie

1 662 354 zł | 1 085,00 m2

 • cena: 1 662 354 zł
 • 1 532 za m2