Bukowo, pomorskie

Mieszkanie | 27 300 zł | Mieszkanie | 48,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 27 300 zł
 • Miasto: Bukowo
 • Powierzchnia: 48,20 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 566 zł
 • Ulica: 34
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 730 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 49059X114896181
 • Termin wpłaty wadium: 2019-12-20 - Co to znaczy?

Opis

PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU
80-852 GDAŃSK, UL. DYREKCYJNA 2-4
ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NA ZBYCIE:
prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 34, w Bukowie, gm. Człuchów, województwo pomorskie, o pow. użytkowej 48,20 m2 oraz pomieszczeń przynależnych, tj. dwóch pomieszczeń w piwnicy o pow. 3,80 m2 oraz 6,40 m2 , pomieszczenia na strychu o pow. 7,50 m2 , a także pomieszczenia gospodarczego w budynku gospodarczym o pow. 6,10 m2 oraz pomieszczenia WC o pow. 0,90 m2 w budynku gospodarczym wraz z udziałem wynoszącym 0,243 w częściach wspólnych budynków i urządzeń infrastruktury oraz w prawie własności gruntu działki nr 382/1 o pow. 0,2539 ha położonej w obrębie 0004 Bukowo
Na nieruchomość przeprowadzono jeden przetarg w dniu 22.03.2018 r. oraz rokowania w dniach: 26.06.2018 r., 30.10.2018 r., 10.04.2019 r. wszystkie zakończone wynikiem negatywnym. Nieruchomość można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu z administratorem terenu, tel. 605 160 386
Cena minimalna –27 300,00 zł netto Zaliczka – 2 730,00 zł
Skutki podatkowe zbycia zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
1) Złożenie przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Odpowiedź na rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego Bukowo 34/4, nr postępowania: 1002/KNO/989/2019 Nie otwierać przed datą 30.12.2019r.” - w terminie na 7 dni przed wyznaczonym terminem rokowań, odpowiedzi na zaproszenie do rokowań
spełniającej warunki określone w § 4, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. Za datę złożenia odpowiedzi na zaproszenie do rokowań przyjmuje się dzień jej doręczenia do PKP S.A.,
2) złożenie w odrębnej kopercie z dopiskiem „Dokumenty do rokowań na zbycie lokalu mieszkalnego Bukowo 34/4, nr postępowania: 1002/KNO/989/2019” przez oferenta w terminie na 7 dni przed wyznaczonym terminem rokowań w formie przewidzianej dokumentów, o których mowa w § 3 Regulaminu. Za datę złożenia
dokumentów przyjmuje się dzień doręczenia ich do PKP S.A., przy czym dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej, a oryginały przekazane na rokowaniach. Dokumenty będą podlegały wstępnej weryfikacji przed rokowaniami.
3) wpłacenie zaliczki w wysokości 2 730,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa, z podaniem tytułu wpłaty „Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego Bukowo 34/4, nr postępowania: 1002/KNO/989/2019”.
Uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 20.12.2019 r

Image things

Słupsk, pomorskie

1 150 000 zł | 1 587,00 m2

 • cena: 1 150 000 zł
 • 725 za m2
Image things

Nowy Dwór Gdański, pomorskie

1 032 899 zł | 3 309,00 m2

 • cena: 1 032 899 zł
 • 312 za m2
Image things

Królów Las, pomorskie

55 333 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 53,60 m2

 • cena: 55 333 zł
 • 1 032 za m2