Zawadka, małopolskie

Dom | 203 123 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2020 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, J. Smolika 1, 33-300 Nowy Sącz, pokój 206, odbędzie się druga licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy ,Zawadka, 33-312 Tęgoborze, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 179/1 która objęta jest księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Działka o nr ewidencyjnym 179/1 o pow. 3,45 ha. zabudowana jest starym drewnianym budynkiem mieszkalnym o słabym stanie technicznym oraz budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym zadaszonym a w pozostałej części stanowi tereny rolno - leśne.

Suma oszacowania wynosi 304 685,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 203 123,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 468,50 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu mieszczącym się pod adresem: Pijarska 3, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 79 2030 0045 1110 0000 0274 2910.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Osiek, małopolskie

213 611 zł | Dom | 134,60 m2

  • cena: 213 611 zł
  • 1 587 za m2
Image things

Biały Dunajec, małopolskie

358 079 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 358 079 zł
  • 358 079 za m2
Image things

Targanice, małopolskie

294 000 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 294 000 zł
  • 294 000 za m2