Wołów, dolnośląskie

Mieszkanie | 70 875 zł | Mieszkanie | 39,90 m2

- 45 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Andrzej Mazurczak na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że:

12 grudnia 2019 r. o godz. 12:00

w sali nr 14 Sądu Rejonowego w Wołowie, Rynek 26

odbędzie się

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości lokalowej o powierzchni 39,90 m2 położonej w Wołowie przy ul. Komuny Paryskiej 28/3 której właścicielami są xx Nieruchomość ta ma urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem XXXX/XXXXXXXX/X. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 103/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (Kw XXXX/XXXXXXXX/X).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 94.500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 70.875,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tzn. 9.450,00 złw gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 07 1090 2398 0000 0001 4166 3591 w Santander Bank Polska S. A. 1 Oddział we Wrocławiualbo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W razie wpłaty rękojmi na rachunek bankowy komornika, uznanie wpłaty na rachunku bankowym komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Na dzień 27.11.2019 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 15:00 do 15:30. W przypadku braku udostępnienia nieruchomości komornik nie podejmuje czynności z przymusowym jej otwarciem. Akta - operat szacunkowy - można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Andrzeja Mazurczaka, 56-100 Wołów, ul. Zaułek Zielony 15, tel. (71) 389-42-25.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Wołów, dolnośląskie

1 215 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 215 000 zł
  • 1 215 000 za m2
Image things

Wołów, dolnośląskie

540 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 540 000 zł
  • 540 000 za m2