Kalwaria Zebrzydowska, małopolskie

Garaż | 55 100 zł | 65,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości, nr postępowania 1004/KNO/965/2019.
za organizuje i pro 40.01.2020 r. o ook. nr 324.
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1 - pok. nr 324.
Przedmiot przetargu: zbycie prawa własności do lokalu użytkowego - garażu nr G1 o powierzchni 65,8 m2 położonego w budynku przy ul. Jana Pawła II 5A w Kalwarii Zebrzydowskiej, powiat wadowicki, woj. małopolskie, wraz udziałem 658/4765 w częściach wspólnych budynku i budowli oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 4103, obręb 4 Kalwaria Zebrzydowska o powierzchni 0,3445 ha.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży zawiera informacja przetargowa, stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla nieruchomości w Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Cena wywoławcza: Wadium: Minimalne postąpienie:
55 100 zł netto
5 510 zł
300 zł
Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez PKP S.A. zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Do wylicytowanej ceny zbycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT o ile wg skutków podatkowych określonych na dzień sprzedaży zajdą przesłanki do jego naliczenia.
$ 1
1.
2.
Uczestnikiem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Uczestnikiem przetargu nie mogą być: 1) członkowie Zarządu PKP S.A. i jej organu nadzorującego, 2) podmiot gospodarczy organizujący przetarg oraz członkowie jego władz, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, 4) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 5 510 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy
nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem ,,Wadium, nr postępowania 1004/KNO/965/2019". Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 07.01.2020 r.

  • cena: 55 100 zł
  • 837 za m2
  • cena: 145 000 zł
  • 1 083 za m2