Wałbrzych, dolnośląskie

Mieszkanie | 19 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 23,87 m2 | 3 piętro

- 74 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 19 000 zł
 • Miasto: Wałbrzych
 • Powierzchnia: 23,87 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 796 zł
 • Ulica: Przyjaciół Żołnierza 1
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 900 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 47931X112254405
 • Termin wpłaty wadium: 2019-12-11 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Wałbrzycha
Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Wałbrzychu przy ul. Przyjaciół Żołnierza 1 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na III piętrze ( poddasze) budynku mieszkalnego i składa się z:
jednego pokoju, kuchni i wc o łącznej powierzchni użytkowej 23,87 m².

Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki nr 146 o powierzchni 294 m² obręb nr 14 Biały Kamień dla której w Sądzie
Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X wynosi 590/10000.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości 19.000,00 zł w tym:
– nieruchomość lokalowa 18.050,00 zł
– nieruchomość gruntowa ( w udziale 590/10000) 950,00 zł

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16.10.2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107
(sala ślubów) o godz. 9:30.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości, aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów inne niż osoby fizyczne, numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w przypadku cudzoziemców – osób prawnych ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną( papierową).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 11.12.2019 r. wadium w wysokości 1.900,00 zł na konto:
Urząd Miejski w Wałbrzychu PKO BP S.A. 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984( z dopiskiem „Wadium na przetarg - lokal mieszkalny ul. Przyjaciół Żołnierza 1/8”).
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony
w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
W przypadku wygrania przetargu przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, która zobowiązana jest do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości a nie posiada takiego zezwolenia, zostanie z nią zawarta umowa przedwstępna. Umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu, pod warunkiem uzyskania przez nabywcę zgody z Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Możliwe jest przedłużenie tego terminu do 12 miesięcy o ile zwłoka w uzyskaniu zgody nie leży po stronie nabywcy.

Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK Biały Kamień w Wałbrzychu
ul. Andersa 165, tel. 74 887-05-47
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240, gdzie można zapoznać się również
z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, [email protected]
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail [email protected] lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.
Sporządziła: Katarzyna Hausman
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2
od dnia 14.11.2019 r. do dnia 18.12.2019 r.

Historyczne ceny

Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

667 500 zł | 361,80 m2

 • cena: 667 500 zł
 • 1 845 za m2
Image things

Wałbrzych, Sobięcin

66 975 zł | Mieszkanie | 52,05 m2 | 3 piętro

 • cena: 66 975 zł
 • 1 287 za m2
Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

45 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,35 m2 | 2 piętro

 • cena: 45 000 zł
 • 992 za m2