Siedlce, mazowieckie

Obiekt | 4 299 750 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Adam Obłoza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-12-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 31A, 08-110 Siedlce, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Brzeska 110, 08-110 Siedlce, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr ew. 11, o pow. 2,5513 ha, położonej w Siedlcach, ul. Brzeska 110, zabudowanej budynkiem biurowym i budynkami magazynowymi, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X

Suma oszacowania wynosi 5 733 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 299 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 573 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I Oddział Centrum w Siedlcach 81 1020 4476 0000 8902 0016 8732.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Siedlcach mieszczącym się pod adresem: ul. Kazimierzowskiej 31A, Siedlce, 08-110 Siedlce.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Siedlce, mazowieckie

122 389 zł | Mieszkanie | 30,50 m2

  • cena: 122 389 zł
  • 4 013 za m2