Imielno, świętokrzyskie

Dom | 155 867 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika , położonej przy ,Opatkowice Murowane, 28-313 Imielno, dla której SĄD REJONOWY JĘDRZEJÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana(dom mieszkalny w stanie surowym , budynek gospodarczy z częścią meszkalną , kotłownią wraz z dwoma piecami , cieplarnianym blokiem foliowym , dwoma szklarniami wraz z łącznikiem) , położona we wsi Opatkowice Murowane , gm. Imielno , stanowiąca działkę gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem ewidencyjnym 37/2 - obręb 16 Opatkowice Murowane o powierzchni 0,77 ha , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze : KW XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 207 822,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 155 866,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 782,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. o/ Jędrzejów 28124044161111000049586019.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Połaniec, świętokrzyskie

770 000 zł | 2 898,01 m2

  • cena: 770 000 zł
  • 266 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

373 459 zł | 120,90 m2

  • cena: 373 459 zł
  • 3 089 za m2
Image things

Połaniec, świętokrzyskie

301 500 zł | Dom | 186,83 m2

  • cena: 301 500 zł
  • 1 614 za m2