Wrocław, Psie Pole

Mieszkanie | 360 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 89,24 m2 | 2 piętro

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 360 000 zł
 • Miasto: Wrocław
 • Powierzchnia: 89,24 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 4 034 zł
 • Ulica: Lucjana Siemieńskiego 16
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 36 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 47621X111528385
 • Termin wpłaty wadium: 2019-12-09 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT WROCŁAWIA Na podstawie: art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), § 3, $ 6 i 8 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490), § 2 oraz § 6 pkt 1 uchwały nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 468, z 2018 r. poz. 3665 i 5175 oraz z 2019 r. poz. 1399), zarządzenia nr 1655/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 5 września 2019 r. OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

ul. Lucjana Siemieńskiego 16

składający się z: trzech pokoi, dwóch kuchni, łazienki, w.c., spiżarki i przedpokoju oraz dwóch przynależnych pomieszczeń, tj. dwóch piwnic o łącznej powierzchni 5,22 m2. III kondygnacja, (II piętro)

Cena nieruchomości lokalowej osiągnięta w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej dzień przed zawarciem umowy. Datą dokonania wplaty calej kwoty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, godz. 10° dnia 16 grudnia 2019 r.
2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów inne niż osoby fizyczne, numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, w przypadku cudzoziemców - osób prawnych (w rozumieniu ustawy z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne
dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
3. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 9 grudnia 2019 r. na konto: Gmina Wrocław - PKO BP SA nr 36102052260000630204177655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
4. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
7. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
1) odwołania przetargu; 2) zamknięcia przetargu; 3) unieważnienia przetargu;
4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
8. Gmina Wrocław zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia
umowy, Prezydent Wrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości lokalowej zwolniona jest z podatku VAT. Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy istnieje możliwość zrezygnowania ze zwolnienia od podatku VAT i wyboru opodatkowania dostawy podatkiem VAT, o ile w protokole z przeprowadzonego przetargu osoba ustalona jako Nabywca złoży oświadczenie, że jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i zadeklaruje, że wybiera opodatkowanie dostawy podatkiem VAT, a następnie najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem umowy notarialnej złoży wraz z Gminą Wrocław, właściwemu dla Nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem VAT.
10. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności
za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na kupującego wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością wyodrębnionego lokalu, w tym obowiązek ponoszenia kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości. W szczególności ww. obowiązek dotyczy uiszczania w przypadającym na Nabywcę udziale kosztów remontów
nieruchomości wspólnej, realizowanych na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej, w tym podjętych, a niezrealizowanych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży lokalu.
11. Zgodnie z opinią kominiarską z dnia 24.05.2019 r. należy zamurować otwór do przewodu kominowego nr 6 w sposób trwały. Ponadto zgodnie z opinią kominiarską z dnia 02.03.2018 r. brak przewodów kominowych w obrębie pomieszczeń łazienki i w.c. na podłączenie wentylacji wywiewnych. Proponuje się, po uzyskaniu stosownych pozwoleń, zaprojektować i wykonać przewody kominowe wentylacyjne w izolacji termicznej z materiału niepalnego prowadzone świetlikiem ponad dach budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zaprojektować i wykonać wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Wyżej wymienione opinie kominiarskie do wglądu w pokoju 148 Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości – Dział Sprzedaży Lokali Użytkowych przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4.
12. Zarządcą nieruchomości jest Capital INC Sp. z o.o., pl. Wolności 7/409, 50-071 Wrocław, tel. 71-342-81-22. 13. Budynek przy ul. Lucjana Siemieńskiego 16 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wrocławia. 14. Gmina Wrocław nie wyraża zgody na przelew wierzytelności dotyczącej zawarcia umowy sprzedaży wynikającej z wygrania przetargu.
15. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.
16. Prezydent Wrocławia może odwołać przetarg z ważnych powodów.
17. Lokal mieszkalny oglądać można w dniach od 18.11.2019 r. do 22.11.2019 r., od 25.11.2019 r. do 29.11.2019 r. oraz od 02.12.2019 r. do 05.12.2019 r. w godz. 900 – 14°, po uprzednim ustaleniu terminu z Biurem Obsługi Klienta nr 8, ul. Galla Anonima 4, tel. 71 325-35-46.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w pok. nr 148 Urzędu Miejskiego Wrocławia , ul. G. Zapolskiej 4, tel. 71 777-88-92.
PREZYDENT WROCŁAWIA
19/tab401.1/P
PREZYDENT WROCŁAWIA

Historyczne ceny

Image things

Wrocław, Fabryczna

220 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 54,10 m2 | 2 piętro

 • cena: 220 500 zł
 • 4 076 za m2
Image things

Wrocław, Śródmieście

622 300 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 88,90 m2 | Parter

 • cena: 622 300 zł
 • 7 000 za m2
Image things

Wrocław, dolnośląskie

410 392 zł | Dom | 138,00 m2

 • cena: 410 392 zł
 • 2 974 za m2