Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

Mieszkanie | 81 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,78 m2 | 8 piętro

- 28 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Zarząd Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ogłasza przetarg nieograniczony na nabycie odrębnej własności
niżej wymienionych lokali mieszkalnych, na następujących warunkach:


1. Opis lokali stanowiących przedmiot przetargu, określenie cen wywoławczych i wadium:


1/ adres - Ostrowiec Św. Osiedle Pułanki 45/49

powierzchnia użytkowa – 33,78 m²

piętro – ósme

pomieszczenia – pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c.

cena wywoławcza – 81 000 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych)

wadium – 8 100 zł (osiem tysięcy sto złotych)

2. Opis nieruchomości, w skład których wchodzą lokale, zawarty jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

3. W przetargu mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych ( spółki: jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne ) oraz spółki handlowe w organizacji, o których mowa w tymże Kodeksie.

4. W przetargu, jako jeden Licytant, może brać udział wspólnie więcej niż jedna osoba fizyczna. W takim przypadku, osoby biorące udział w przetargu występują w licytacji wyłącznie poprzez pełnomocnika ustanowionego przez wszystkie te osoby spośród siebie lub innych osób. Pełnomocnik musi przedstawić Komisji pisemne pełnomocnictwo, chyba że pełnomocnictwo zostanie udzielone w trakcie przetargu zgodnie z pkt.5.

5. Licytanci mogą ( a w przypadku, o którym mowa w pkt. 4 – muszą ) brać udział w przetargu poprzez pełnomocnika. W takim przypadku udział w licytacji bierze wyłącznie pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, chyba że jest udzielane ustnie przed Komisją w trakcie przetargu ( przed rozpoczęciem licytacji ).

6. Przyjmuje się domniemanie, że osoba występująca jako pełnomocnik Licytanta działa w granicach umocowania ( chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa ) oraz że pełnomocnictwo nie zostało zmienione, ani odwołane.

7. Osoby przystępujące do przetargu muszą wpłacić wadium w wysokości określonej w pkt.1. Wadium można wpłacać w terminie do dnia 26 listopada 2019 r. do godz. 13:00. Wadium może być wpłacane jedynie w gotówce w kasie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00.

8. W przypadku, gdy jako jeden licytant występuje więcej niż jedna osoba, wadium musi być wpłacone na nazwiska i imiona wszystkich osób biorących udział w przetargu oraz zawierać nazwisko, imię i adres osoby dokonującej wpłaty. Po przetargu wadium jest w takim przypadku zwracane osobie, która dokonała wpłaty.

9. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jeden lokal, muszą wpłacić wadium na każdy z lokali na który przystępują, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu na ten lokal, na który wadium nie zostanie wpłacone.

10. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni ul. Kochanowskiego 5 pok. nr 22.

Historyczne ceny

  • cena: 254 700 zł
  • 254 700 za m2
  • cena: 12 224 083 zł
  • 12 224 083 za m2
  • cena: 340 000 zł
  • 340 000 za m2