Czerwieńczyce, dolnośląskie

Lokal użytkowy | 10 000 zł | 30,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Wójt Gminy Nowa Ruda ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości
Położenie nieruchomości: Czerwieńczyce nr 55
Numer działki: 349
Powierzchnia ogólna nieruchomości: 619 m2
Numer księgi wieczystej, obciążenia: XXXX/XXXXXXXX/X - bez obciążeń Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: lokal użytkowy
niemieszkalny, położony w budynku w Czerwieńczycach nr 55, składający się z: 3pomieszczeń niemieszkalnych o pow. użytkowej 30,80m2. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 2683/10000cz. Lokal wyposażony jest instalację elektryczną. W StudiumUwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka nr 349 o pow. 619m2 przeznaczona jest na cele zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidującej z funkcją mieszkaniową, w części dla terenów z przewagą lasów i dolesień oraz obiektów gospodarki leśnej, w wypisie z danych ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jako B – tereny mieszkaniowe.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z póź.zm.) upłynął w dniu 02.10.2019r.
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 10 000,00zł
Wysokość wadium: 2000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT. Cena nabycia nie obejmujeokazania granic nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2019 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, pokój nr 15.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest również wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 10.12.2019roku w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda lub na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy z/s w Nowej Rudzie Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 8.00 do 14.00, we wtorek w godzinach od 8.00 do 15.00, w piątek w godzinach od 8.00 do 13.00.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. W przypadku dokonywania wpłaty wadium w formie bezgotówkowej, tj. przelewem oraz za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda, datą dokonania wpłaty jest dzień uznania rachunku Gminy Nowa Ruda. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu, 2) zamknięcia przetargu, 3) unieważnienia przetargu, 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w
pieniądzu, przez uczestnika, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny, wystawiony nie później niż 6 m-cy przed dniem złożenia oświadczenia wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w protokole z przetargu, że:
1)wiadomym jest mu fakt, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości,
2)zapoznał się z przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń, 3)wiadomym jest mu fakt, że okazanie granic nabywanej nieruchomości przez uprawnionego
geodetę może nastąpić na wyłączne życzenie i koszt nabywcy, 4)nie będzie występować z żadnym roszczeniem wobec Gminy Nowa Ruda z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości 5)nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do wyglądu i stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości. W/w oświadczenie nabywcy złożone zostanie również w umowie kupna-sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 2, tel. 74 872 0915 w godzinach pracy Urzędu.
W referacie są do wglądu mapy ewidencyjne sprzedawanych nieruchomości. Wójt Gminy Nowa Ruda może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów,
informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Image things

Legnica, dolnośląskie

200 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 82,90 m2 | 3 piętro

  • cena: 200 000 zł
  • 2 413 za m2
Image things

Głogów, dolnośląskie

123 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 45,60 m2 | 12 piętro

  • cena: 123 000 zł
  • 2 697 za m2
Image things

Rębiszów, dolnośląskie

321 750 zł | 435,00 m2

  • cena: 321 750 zł
  • 740 za m2