Jelenia Góra, dolnośląskie

Obiekt | 156 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze,
który odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 1130 w siedzibie
Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej nr 29 – I piętro, sala nr 13.
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA
NA PRAWACH POWIATU- JELENIA GÓRA, W I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM:
ul. WOLNOŚCI
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w granicach działki nr 7/6 o powierzchni 0.0603 ha, obręb
Cieplice VII, AM-5, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzona jest księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, jednokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym,
w którym znajdują się trzy boksy garażowe i jeden warsztat.
Cena wywoławcza: 156.000,00 zł*
WADIUM: 15.600,00 zł
*sprzedaż prawa własności działki nr 7/6 oraz budynku na niej posadowionego, podlega zwolnieniu
z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, 10a w związku z art. 29a ust. 8
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
Opis i obciążenia:
Nieruchomość położona w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności i Karola Marcinkowskiego, w sąsiedztwie
zabudowy usługowej i mieszkaniowej. W niedalekiej odległości znajduje się plac Piastowski z największą
w Cieplicach koncentracją obiektów handlowo-usługowych i uzdrowiskowych.
Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Docelowo obsługa komunikacyjna
winna odbywać się z planowanej drogi zbiorczej, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem KD/Z5. W związku z powyższym do czasu wybudowania drogi zgodnie z
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustanowiona zostanie (za jednorazowym
wynagrodzeniem) służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 7/7
na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 7/6. Zakres gruntu objętego służebnością określa załącznik
do Zarządzenia nr 0050.237.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 lipca 2019 roku.
Wynagrodzenie w wysokości 5.164,00 zł netto powiększone o podatek VAT w obowiązującej stawce za
ustanowienie służebności, płatne będzie jednorazowo przez nabywcę przed zawarciem umowy
przenoszącej własność.
Nieruchomość obciążona jest przebiegiem podziemnej i napowietrznej sieci energetycznej.
Budynek objęty jest czterema umowami dzierżaw z przeznaczeniem na cele garażowe oraz na prowadzenie
działalności usługowej (warsztat naprawy pojazdów samochodowych). Umowy zwarte są na czas
oznaczony do dnia 15 maja 2020 roku. Nabywca przejmuje ogół praw i obowiązków wynikających z
zawartych umów dzierżaw.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Nieruchomość położona w graniach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki
Centralnej w Jeleniej Górze” – zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 327.XXXIII.2012
z dnia 18 grudnia 2012 roku – na obszarze oznaczonym symbolem M,U 2, dla którego jako przeznaczenie
podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej; dopuszcza się lokalizację
usług motoryzacyjnych – warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, salonów sprzedaży
samochodów, myjni, stacji paliw itp.
Dla terenu oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem M,U 2 zapisy
ustalają strefę „OW” obserwacji archeologicznej tożsamą z obszarem historycznego układu
urbanistycznego miejscowości o nowożytnej metryce, w której dla wszystkich prac ziemnych związanych
z procesem inwestycyjnym obowiązują przepisy odrębne.
Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.
U W A G I :
Informuje się, iż wyżej wymieniona nieruchomość nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej,
określającego wielkość energii, wyrażoną w kWh/m2
/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb
związanych z użytkowaniem budynku, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 roku
o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1984).
Wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto depozytowe:
Miasto Jelenia Góra – Bank MILENIUM S. A. I Oddział w Jeleniej Górze
nr 97 1160 2202 0000 0000 6011 5681 najpóźniej do dnia 10 grudnia 2019 roku.
WPŁATA WADIUM WINNA ZAWIERAĆ ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ WPŁATA DOTYCZY
ORAZ OZNACZENIE UCZESTNIKA PRZETARGU.

Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

114 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 52,23 m2 | Parter

  • cena: 114 000 zł
  • 2 183 za m2
Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

650 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 650 000 zł
  • 650 000 za m2
Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

124 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 37,08 m2 | 1 piętro

  • cena: 124 000 zł
  • 3 344 za m2