Rokitki, dolnośląskie

Obiekt | 41 300 zł | 44,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, 59 – 225 Chojnów, tel. 76 8 188 502, fax 768 187 587
na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), 83, 86 i 313 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.), Zarządzenia Nr 0050.91.2019 Wójta Gminy Chojnów z dnia 11.09.2019 r. w sprawie przezi stanowiących własność Gminy Chojnów do sprzedaży, dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X;
ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych
wanych i niezabudowanych, położonych w obrębie Rokitki, gmina Chojnów,
powiat legnicki, województwo dolnośląskie:


Działka numer 1194/279 o kształcie nieregularnym, położona na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, na terenie płaskim, zabudowana nakladami – budynkiem letniskowym o konstrukcji murowanej typu bunkier o pow. 44,20 m2, będącym własnością dzierżawcy przedmiotowej nieruchomości. Działka numer 1194/279 zostanie zbyta z udziałem wynoszącym 1/5 części w niezabudowanej działce numer 1194/282,
owi ciąg komunikacyjny z drogą gminną numer 1194/27, będącą własnością Gminy Chojnów. Działka gruntu numer 1194/279 obciążona jest umową dzierżawy. W przypadku wystąpienia innych nieujawnionych sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową inwestor zobowiązany jest dokonać przełożenia sieci w ramach kosztów własnych inwestycji, za zgodą właściciela sieci na warunkach z nim uzgodnionych.


Działka numer 1194/279: cena gruntu – 18.000,00 złotych (osiemnaście tysięcy 00/100 złotych), wartość budynku letniskowego – 41.300,00 złotych (czterdzieści jeden tysięcy trzysta 00/100 złotych). Sprzedawana nieruchomość jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). W przypadku wygrania przetargu przez innego oferenta niż obecny dzierżawca przedmiotowej nieruchomości, nabywca działki niebędący właścicielem nakładów zobowiązany będzie wpłacić wartość nakładów (budynku letniskowego) tj. 41.300,00 złotych (czterdzieści jeden tysięcy trzysta 00/100 złotych) na konto numer 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 Bank Spółdzielczy Chojnów, ul. Rynek 18/19, najpóźniej w terminie siedmiu dni przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Image things

Wojbórz, dolnośląskie

180 375 zł | Dom | 242,61 m2

  • cena: 180 375 zł
  • 743 za m2
Image things

Czatkowice, Czatkowice

95 734 zł | Dom | 169,26 m2

  • cena: 95 734 zł
  • 566 za m2
Image things

Polkowice, dolnośląskie

106 067 zł | 63,87 m2

  • cena: 106 067 zł
  • 1 661 za m2